حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:27: 27 27
:11: 11 11
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:25: 25 25
:17: 17 17
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:28: 28 28
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:16: 16 16
:8: 8 8
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:smartass: Smartass Smartass
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:aggressive: Aggressive Aggressive
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:book: Book Book
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:beer: Beer Beer
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:band: Band Band
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:argue: Argue Argue
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:boxing: Boxing Boxing
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:banned: Banned Banned
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:baby: Baby Baby
:flower: Flower Flower
:alien: Alien Alien
:sleep: Sleep Sleep
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:2guns: 2guns 2guns
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:bye2: Bye2 Bye2
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:blow: Blow Blow
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:batman: Batman Batman
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:balloon: Balloon Balloon
:fox: Fox Fox
:apploud: Apploud Apploud
:na: Na Na
:first: First First
:smile: Smile Smile
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:ah: Ah Ah
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:bored: Bored Bored
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:beta: Beta Beta
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:bangin: Bangin Bangin
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:arrow: Arrow Arrow
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:shy: Shy Shy
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:brow: Brow Brow
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:bleh: Bleh Bleh
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:bash: Bash Bash
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:bad: Bad Bad
:flowers: Flowers Flowers
:angel: Angel Angel
:sly: Sly Sly
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:afro: Afro Afro
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:bye3: Bye3 Bye3
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:blush: Blush Blush
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:beee: Beee Beee
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:ban: Ban Ban
:friend: Friend Friend
:arabia: Arabia Arabia
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:boxed: Boxed Boxed
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:biggrin: Biggrin Biggrin
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:bann: Bann Bann
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:artist: Artist Artist
:flex: Flex Flex
:sick: Sick Sick
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:fireman: Fireman Fireman
:1eye: 1eye 1eye
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:bye: Bye Bye
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:blind: Blind Blind
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:bath: Bath Bath
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:bag: Bag Bag
:football: Football Football
:angry: Angry Angry
:music: Music Music
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:x5: 5 5
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:42m: 42 42
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:10nh: 10 10
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:2x1: 21 21
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:f3: 3 3
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:5i5: 55 55
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:z6: 6 6
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:41y: 41 41
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:1mm4: 14 14
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:4h: 4 4
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:4u7: 47 47
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:x7: 7 7
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:2g6: 26 26
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:1w9: 19 19
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است