حرف روز  

بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:16: 16 16
:8: 8 8
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:27: 27 27
:11: 11 11
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:25: 25 25
:17: 17 17
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:28: 28 28
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:boxing: Boxing Boxing
:fireman: Fireman Fireman
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:smoke: Smoke Smoke
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:sly: Sly Sly
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:football: Football Football
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:music: Music Music
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:bye2: Bye2 Bye2
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:smile2: Smile2 Smile2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:sick: Sick Sick
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:flower: Flower Flower
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:brow: Brow Brow
:first: First First
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:smurf: Smurf Smurf
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:smartass: Smartass Smartass
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:fox: Fox Fox
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:na: Na Na
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:bye3: Bye3 Bye3
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:boxed: Boxed Boxed
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:sleep: Sleep Sleep
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:flowers: Flowers Flowers
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:bye: Bye Bye
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:sniper: Sniper Sniper
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:smile: Smile Smile
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:friend: Friend Friend
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:samui: Samui Samui
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:shy: Shy Shy
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:flex: Flex Flex
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:2x1: 21 21
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:5i5: 55 55
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:41y: 41 41
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:4u7: 47 47
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:2g6: 26 26
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:42m: 42 42
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است