حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:16: 16 16
:8: 8 8
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:27: 27 27
:11: 11 11
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:25: 25 25
:17: 17 17
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:28: 28 28
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:clapping: Clapping Clapping
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:blum2: Blum2 Blum2
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:fool2: Fool2 Fool2
:cray: Cray Cray
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:fool: Fool Fool
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:bomb: Bomb Bomb
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:acute: Acute Acute
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:friend: Friend Friend
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:sick: Sick Sick
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:flex: Flex Flex
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:smurf: Smurf Smurf
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:smartass: Smartass Smartass
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:football: Football Football
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:confused2: Confused2 Confused2
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:sleep: Sleep Sleep
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:hammer: Hammer Hammer
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:flower: Flower Flower
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:sniper: Sniper Sniper
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:smile: Smile Smile
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:fox: Fox Fox
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:na: Na Na
:first: First First
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:shy: Shy Shy
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:smoke: Smoke Smoke
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:sly: Sly Sly
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:secret: Secret Secret
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:flowers: Flowers Flowers
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:smile2: Smile2 Smile2
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:wow: Wow Wow
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:42m: 42 42
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:2x1: 21 21
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:5i5: 55 55
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:41y: 41 41
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:4u7: 47 47
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:2g6: 26 26
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)

All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است