حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:16: 16 16
:8: 8 8
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:27: 27 27
:11: 11 11
:38: 38 38
:78: 78 78
:46: 46 46
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:25: 25 25
:17: 17 17
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:28: 28 28
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:fox: Fox Fox
:shy: Shy Shy
:na: Na Na
:first: First First
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:smoke: Smoke Smoke
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:sly: Sly Sly
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:down: Down Down
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:smile2: Smile2 Smile2
:flowers: Flowers Flowers
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:friend: Friend Friend
:sick: Sick Sick
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:smurf: Smurf Smurf
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:smartass: Smartass Smartass
:flex: Flex Flex
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:drag: Drag Drag
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:football: Football Football
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:kwasny: Kwasny Kwasny
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:sleep: Sleep Sleep
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:victory: Victory Victory
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:sniper: Sniper Sniper
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:smile: Smile Smile
:flower: Flower Flower
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:4u7: 47 47
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:2g6: 26 26
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:42m: 42 42
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:2x1: 21 21
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:5i5: 55 55
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:41y: 41 41
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)

All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است