حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:16: 16 16
:8: 8 8
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:27: 27 27
:11: 11 11
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:25: 25 25
:17: 17 17
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:28: 28 28
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:greeting: Greeting Greeting
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:good2: Good2 Good2
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:gathering: Gathering Gathering
:winkiss: Winkiss Winkiss
:cat: Cat Cat
:second: Second Second
:flower: Flower Flower
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:sniper: Sniper Sniper
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:smile: Smile Smile
:group: Group Group
:yu: Yu Yu
:clap2: Clap2 Clap2
:shout: Shout Shout
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:chair: Chair Chair
:sheep: Sheep Sheep
:fox: Fox Fox
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:na: Na Na
:first: First First
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:shy: Shy Shy
:goodnight: Goodnight Goodnight
:yak: Yak Yak
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:furious: Furious Furious
:wink2: Wink2 Wink2
:canadian: Canadian Canadian
:scooter: Scooter Scooter
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:smoke: Smoke Smoke
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:sly: Sly Sly
:gossip: Gossip Gossip
:yes2: Yes2 Yes2
:chinese: Chinese Chinese
:shocking: Shocking Shocking
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:geek: Geek Geek
:wow: Wow Wow
:cat2: Cat2 Cat2
:secret: Secret Secret
:flowers: Flowers Flowers
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:smile2: Smile2 Smile2
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:zipped: Zipped Zipped
:clover: Clover Clover
:shuriken: Shuriken Shuriken
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:shifty: Shifty Shifty
:friend: Friend Friend
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:sick: Sick Sick
:goof: Goof Goof
:yawn: Yawn Yawn
:cheers: Cheers Cheers
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:fyou: Fyou Fyou
:winking: Winking Winking
:captain: Captain Captain
:scream: Scream Scream
:flex: Flex Flex
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:smurf: Smurf Smurf
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:smartass: Smartass Smartass
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:yinyang: Yinyang Yinyang
:clap: Clap Clap
:shopping: Shopping Shopping
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:goodbye: Goodbye Goodbye
:yahoo: Yahoo Yahoo
:censored: Censored Censored
:serenade: Serenade Serenade
:football: Football Football
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:zorro: Zorro Zorro
:clown: Clown Clown
:shutup: Shutup Shutup
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:sleep: Sleep Sleep
:google: Google Google
:yes: Yes Yes
:chef: Chef Chef
:shit: Shit Shit
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:41y: 41 41
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:4u7: 47 47
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:2g6: 26 26
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:42m: 42 42
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:2x1: 21 21
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5i5: 55 55
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)

All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است