حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:11: 11 11
:27: 27 27
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:6: 6 6
:30: 30 30
:22: 22 22
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:25: 25 25
:17: 17 17
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:28: 28 28
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:7: 7 7
:23: 23 23
:15: 15 15
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:10: 10 10
:26: 26 26
:18: 18 18
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:13: 13 13
:5: 5 5
:29: 29 29
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:8: 8 8
:16: 16 16
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:greeting: Greeting Greeting
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:fool3: Fool3 Fool3
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:good2: Good2 Good2
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:fool2: Fool2 Fool2
:cray: Cray Cray
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:good: Good Good
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:fool: Fool Fool
:congratulate: Congratulate Congratulate
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:unsure: Unsure Unsure
:boxed: Boxed Boxed
:rlol: Rlol Rlol
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:biggrin: Biggrin Biggrin
:punk: Punk Punk
:taz: Taz Taz
:bann: Bann Bann
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:artist: Artist Artist
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:shy: Shy Shy
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:shocking: Shocking Shocking
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:walkman: Walkman Walkman
:bye: Bye Bye
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:blind: Blind Blind
:ranting: Ranting Ranting
:third: Third Third
:bath: Bath Bath
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:bag: Bag Bag
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:angry: Angry Angry
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:1eye: 1eye 1eye
:sly: Sly Sly
:yes2: Yes2 Yes2
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:saddam: Saddam Saddam
:tooth: Tooth Tooth
:book: Book Book
:rifle: Rifle Rifle
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:beer: Beer Beer
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:band: Band Band
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:argue: Argue Argue
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:aggressive: Aggressive Aggressive
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:vampire: Vampire Vampire
:boxing: Boxing Boxing
:rockon: Rockon Rockon
:time: Time Time
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:puppy: Puppy Puppy
:think: Think Think
:banned: Banned Banned
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:baby: Baby Baby
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:alien: Alien Alien
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:sick: Sick Sick
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:wallbash: Wallbash Wallbash
:bye2: Bye2 Bye2
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:blow: Blow Blow
:rap: Rap Rap
:threat: Threat Threat
:batman: Batman Batman
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:balloon: Balloon Balloon
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:apploud: Apploud Apploud
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:2guns: 2guns 2guns
:smartass: Smartass Smartass
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:wc: Wc Wc
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:sailor: Sailor Sailor
:tv: Tv Tv
:bored: Bored Bored
:rip: Rip Rip
:thumbup: Thumbup Thumbup
:beta: Beta Beta
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:bangin: Bangin Bangin
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:arrow: Arrow Arrow
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:ah: Ah Ah
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:shit: Shit Shit
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:victory: Victory Victory
:brow: Brow Brow
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:toilet: Toilet Toilet
:bleh: Bleh Bleh
:question: Question Question
:thinking: Thinking Thinking
:bash: Bash Bash
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:bad: Bad Bad
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:angel: Angel Angel
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:yes: Yes Yes
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:watsup: Watsup Watsup
:bye3: Bye3 Bye3
:sad: Sad Sad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:blush: Blush Blush
:red_indian: Red Indian Red Indian
:throb: Throb Throb
:beee: Beee Beee
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:ban: Ban Ban
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:arabia: Arabia Arabia
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:afro: Afro Afro
:smile: Smile Smile
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:x5: 5 5
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:2g6: 26 26
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:10nh: 10 10
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:8_002: 8 002 8 002
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:f3: 3 3
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:42m: 42 42
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:z6: 6 6
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:2x1: 21 21
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:1mm4: 14 14
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:5i5: 55 55
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:4h: 4 4
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:41y: 41 41
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:x7: 7 7
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:1w9: 19 19
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:4u7: 47 47
:1 (7): 1 (7) 1 (7)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است