حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:27: 27 27
:43: 43 43
:35: 35 35
:11: 11 11
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:30: 30 30
:46: 46 46
:22: 22 22
:38: 38 38
:6: 6 6
:78: 78 78
:65: 65 65
:49: 49 49
:25: 25 25
:17: 17 17
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:68: 68 68
:28: 28 28
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:55: 55 55
:47: 47 47
:23: 23 23
:15: 15 15
:31: 31 31
:7: 7 7
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:26: 26 26
:18: 18 18
:34: 34 34
:10: 10 10
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:69: 69 69
:61: 61 61
:29: 29 29
:37: 37 37
:13: 13 13
:5: 5 5
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:16: 16 16
:32: 32 32
:8: 8 8
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:flex: Flex Flex
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:mad2: Mad2 Mad2
:samui: Samui Samui
:fight: Fight Fight
:unsure: Unsure Unsure
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:rlol: Rlol Rlol
:duel: Duel Duel
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:king: King King
:punk: Punk Punk
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:taz: Taz Taz
:idea: Idea Idea
:pirate: Pirate Pirate
:diablo: Diablo Diablo
:stretcher: Stretcher Stretcher
:homestar: Homestar Homestar
:offtopic: Offtopic Offtopic
:cry: Cry Cry
:sos: Sos Sos
:happy: Happy Happy
:no2: No2 No2
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:shy: Shy Shy
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:football: Football Football
:wink2: Wink2 Wink2
:music: Music Music
:scooter: Scooter Scooter
:fireman: Fireman Fireman
:walkman: Walkman Walkman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:rotfl: Rotfl Rotfl
:em: Em Em
:tomato: Tomato Tomato
:kwasny: Kwasny Kwasny
:ranting: Ranting Ranting
:drag: Drag Drag
:third: Third Third
:jester: Jester Jester
:play_ball: Play Ball Play Ball
:dj: Dj Dj
:surrender: Surrender Surrender
:hug: Hug Hug
:osama: Osama Osama
:crying: Crying Crying
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:hi: Hi Hi
:notme: Notme Notme
:cop: Cop Cop
:smoke: Smoke Smoke
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:sly: Sly Sly
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:wow: Wow Wow
:nene: Nene Nene
:secret: Secret Secret
:fishhit: Fishhit Fishhit
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:love2: Love2 Love2
:saddam: Saddam Saddam
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:tooth: Tooth Tooth
:laugh: Laugh Laugh
:rifle: Rifle Rifle
:drooling: Drooling Drooling
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:kicking: Kicking Kicking
:pray2: Pray2 Pray2
:doh: Doh Doh
:talk: Talk Talk
:hysterical: Hysterical Hysterical
:photo2: Photo2 Photo2
:death: Death Death
:strange: Strange Strange
:hockey: Hockey Hockey
:nuke: Nuke Nuke
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:hammer: Hammer Hammer
:newyear: Newyear Newyear
:confused2: Confused2 Confused2
:smile2: Smile2 Smile2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:flower: Flower Flower
:whistle: Whistle Whistle
:man: Man Man
:santa: Santa Santa
:finger: Finger Finger
:vampire: Vampire Vampire
:listen: Listen Listen
:rockon: Rockon Rockon
:eat: Eat Eat
:time: Time Time
:kiss: Kiss Kiss
:puppy: Puppy Puppy
:dots: Dots Dots
:think: Think Think
:innocent: Innocent Innocent
:pizza: Pizza Pizza
:disgust: Disgust Disgust
:stupid: Stupid Stupid
:hoover: Hoover Hoover
:ok: Ok Ok
:cry2: Cry2 Cry2
:spam: Spam Spam
:happybday: Happybday Happybday
:nono: Nono Nono
:construction: Construction Construction
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:sick: Sick Sick
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:winking: Winking Winking
:na: Na Na
:scream: Scream Scream
:first: First First
:wallbash: Wallbash Wallbash
:lookaround: Lookaround Lookaround
:rtfm: Rtfm Rtfm
:euro: Euro Euro
:tongue: Tongue Tongue
:lady: Lady Lady
:rap: Rap Rap
:drive: Drive Drive
:threat: Threat Threat
:jockey: Jockey Jockey
:pokey: Pokey Pokey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:sweat: Sweat Sweat
:hurray: Hurray Hurray
:phone: Phone Phone
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:starwars: Starwars Starwars
:hitler: Hitler Hitler
:notworthy: Notworthy Notworthy
:cowboy: Cowboy Cowboy
:smurf: Smurf Smurf
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:smartass: Smartass Smartass
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:fox: Fox Fox
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:yahoo: Yahoo Yahoo
:nerd: Nerd Nerd
:serenade: Serenade Serenade
:fishing: Fishing Fishing
:wc: Wc Wc
:mad: Mad Mad
:sailor: Sailor Sailor
:excl: Excl Excl
:tv: Tv Tv
:laught: Laught Laught
:rip: Rip Rip
:drunk: Drunk Drunk
:thumbup: Thumbup Thumbup
:kid: Kid Kid
:puke: Puke Puke
:donatello: Donatello Donatello
:tastey: Tastey Tastey
:icecream: Icecream Icecream
:pimp: Pimp Pimp
:detective: Detective Detective
:stressed: Stressed Stressed
:holiday: Holiday Holiday
:nyam: Nyam Nyam
:crutch: Crutch Crutch
:sorry: Sorry Sorry
:handshake: Handshake Handshake
:no: No No
:confused3: Confused3 Confused3
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:shit: Shit Shit
:flowers: Flowers Flowers
:wink: Wink Wink
:mobile: Mobile Mobile
:scared: Scared Scared
:firefox: Firefox Firefox
:victory: Victory Victory
:lol: Lol Lol
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:eek: Eek Eek
:toilet: Toilet Toilet
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:question: Question Question
:down: Down Down
:thinking: Thinking Thinking
:in_love: In Love In Love
:plane: Plane Plane
:dizzy: Dizzy Dizzy
:sun: Sun Sun
:horse: Horse Horse
:oops: Oops Oops
:crybaby: Crybaby Crybaby
:specool: Specool Specool
:help: Help Help
:nonono: Nonono Nonono
:cool: Cool Cool
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:sleep: Sleep Sleep
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:yes: Yes Yes
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:winkiss: Winkiss Winkiss
:naughty: Naughty Naughty
:second: Second Second
:fish: Fish Fish
:watsup: Watsup Watsup
:love: Love Love
:sad: Sad Sad
:evil: Evil Evil
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:lamo: Lamo Lamo
:red_indian: Red Indian Red Indian
:drool: Drool Drool
:throb: Throb Throb
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:pray: Pray Pray
:doctor: Doctor Doctor
:swoon: Swoon Swoon
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:photo: Photo Photo
:dance: Dance Dance
:stoned: Stoned Stoned
:hmm: Hmm Hmm
:no_clue: No Clue No Clue
:crazy: Crazy Crazy
:sniper: Sniper Sniper
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:smile: Smile Smile
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:friend: Friend Friend
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:42m: 42 42
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:x5: 5 5
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:2x1: 21 21
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:10nh: 10 10
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:5i5: 55 55
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:f3: 3 3
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:41y: 41 41
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:z6: 6 6
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:1mm4: 14 14
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:4u7: 47 47
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:4h: 4 4
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:2g6: 26 26
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:x7: 7 7
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:1w9: 19 19
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است