حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:12: 12 12
:14: 14 14
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:25: 25 25
:64: 64 64
:17: 17 17
:56: 56 56
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:28: 28 28
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:38: 38 38
:78: 78 78
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:46: 46 46
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:26: 26 26
:65: 65 65
:18: 18 18
:10: 10 10
:49: 49 49
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:29: 29 29
:68: 68 68
:13: 13 13
:5: 5 5
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:16: 16 16
:55: 55 55
:8: 8 8
:47: 47 47
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:27: 27 27
:66: 66 66
:58: 58 58
:11: 11 11
:50: 50 50
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:30: 30 30
:69: 69 69
:22: 22 22
:61: 61 61
:6: 6 6
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:acute: Acute Acute
:ok3: Ok Ok
:dance2: Dance2 Dance2
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:clapping: Clapping Clapping
:3smile: Smile Smile
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:blum2: Blum2 Blum2
:3sad: Sad Sad
:empathy: Empathy Empathy
:34bye: Bye Bye
:good2: Good2 Good2
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:cray: Cray Cray
:3wink: Wink Wink
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:boredom: Boredom Boredom
:shout3: Shout Shout
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:dash1: Dash1 Dash1
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:blum1: Blum1 Blum1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:drinks: Drinks Drinks
:yes3: Yes Yes
:good: Good Good
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:congratulate: Congratulate Congratulate
:3sorry: Sorry Sorry
:fool: Fool Fool
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:bomb: Bomb Bomb
:secret3: Secret Secret
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:greeting: Greeting Greeting
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:down: Down Down
:punk: Punk Punk
:in_love: In Love In Love
:taz: Taz Taz
:dizzy: Dizzy Dizzy
:pirate: Pirate Pirate
:horse: Horse Horse
:stretcher: Stretcher Stretcher
:crybaby: Crybaby Crybaby
:offtopic: Offtopic Offtopic
:help: Help Help
:sos: Sos Sos
:cool: Cool Cool
:no2: No2 No2
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:shy: Shy Shy
:cat2: Cat2 Cat2
:yak: Yak Yak
:flowers: Flowers Flowers
:sheep: Sheep Sheep
:mobile: Mobile Mobile
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:firefox: Firefox Firefox
:samui: Samui Samui
:lol: Lol Lol
:unsure: Unsure Unsure
:eek: Eek Eek
:rlol: Rlol Rlol
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:third: Third Third
:doctor: Doctor Doctor
:play_ball: Play Ball Play Ball
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:surrender: Surrender Surrender
:dance: Dance Dance
:osama: Osama Osama
:hmm: Hmm Hmm
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:crazy: Crazy Crazy
:notme: Notme Notme
:haha2: Haha2 Haha2
:smoke: Smoke Smoke
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:sly: Sly Sly
:cheers: Cheers Cheers
:yes2: Yes2 Yes2
:friend: Friend Friend
:shocking: Shocking Shocking
:naughty: Naughty Naughty
:wink2: Wink2 Wink2
:fish: Fish Fish
:scooter: Scooter Scooter
:love: Love Love
:walkman: Walkman Walkman
:evil: Evil Evil
:rotfl: Rotfl Rotfl
:lamo: Lamo Lamo
:tomato: Tomato Tomato
:drool: Drool Drool
:ranting: Ranting Ranting
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:king: King King
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:pray2: Pray2 Pray2
:idea: Idea Idea
:talk: Talk Talk
:diablo: Diablo Diablo
:photo2: Photo2 Photo2
:homestar: Homestar Homestar
:strange: Strange Strange
:cry: Cry Cry
:nuke: Nuke Nuke
:happy: Happy Happy
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:newyear: Newyear Newyear
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:smile2: Smile2 Smile2
:clap: Clap Clap
:zipped: Zipped Zipped
:fyou: Fyou Fyou
:shuriken: Shuriken Shuriken
:captain: Captain Captain
:wow: Wow Wow
:flex: Flex Flex
:secret: Secret Secret
:mad2: Mad2 Mad2
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:fight: Fight Fight
:saddam: Saddam Saddam
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:tooth: Tooth Tooth
:duel: Duel Duel
:rifle: Rifle Rifle
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:time: Time Time
:drag: Drag Drag
:puppy: Puppy Puppy
:jester: Jester Jester
:think: Think Think
:dj: Dj Dj
:pizza: Pizza Pizza
:hug: Hug Hug
:stupid: Stupid Stupid
:crying: Crying Crying
:ok: Ok Ok
:hi: Hi Hi
:spam: Spam Spam
:cop: Cop Cop
:nono: Nono Nono
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:sick: Sick Sick
:censored: Censored Censored
:yawn: Yawn Yawn
:football: Football Football
:shifty: Shifty Shifty
:music: Music Music
:whistle: Whistle Whistle
:fireman: Fireman Fireman
:santa: Santa Santa
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:vampire: Vampire Vampire
:em: Em Em
:rockon: Rockon Rockon
:kwasny: Kwasny Kwasny
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:kicking: Kicking Kicking
:threat: Threat Threat
:doh: Doh Doh
:pokey: Pokey Pokey
:hysterical: Hysterical Hysterical
:sweat: Sweat Sweat
:death: Death Death
:phone: Phone Phone
:hockey: Hockey Hockey
:starwars: Starwars Starwars
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:notworthy: Notworthy Notworthy
:hammer: Hammer Hammer
:smurf: Smurf Smurf
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:smartass: Smartass Smartass
:chef: Chef Chef
:yinyang: Yinyang Yinyang
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:shopping: Shopping Shopping
:nene: Nene Nene
:winking: Winking Winking
:fishhit: Fishhit Fishhit
:scream: Scream Scream
:love2: Love2 Love2
:wallbash: Wallbash Wallbash
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:rtfm: Rtfm Rtfm
:laugh: Laugh Laugh
:tongue: Tongue Tongue
:drooling: Drooling Drooling
:rap: Rap Rap
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:kiss: Kiss Kiss
:thumbup: Thumbup Thumbup
:dots: Dots Dots
:puke: Puke Puke
:innocent: Innocent Innocent
:tastey: Tastey Tastey
:disgust: Disgust Disgust
:pimp: Pimp Pimp
:hoover: Hoover Hoover
:stressed: Stressed Stressed
:cry2: Cry2 Cry2
:nyam: Nyam Nyam
:happybday: Happybday Happybday
:sorry: Sorry Sorry
:construction: Construction Construction
:no: No No
:group: Group Group
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:clap2: Clap2 Clap2
:zorro: Zorro Zorro
:gathering: Gathering Gathering
:shutup: Shutup Shutup
:cat: Cat Cat
:yahoo: Yahoo Yahoo
:flower: Flower Flower
:serenade: Serenade Serenade
:man: Man Man
:wc: Wc Wc
:finger: Finger Finger
:sailor: Sailor Sailor
:listen: Listen Listen
:tv: Tv Tv
:eat: Eat Eat
:rip: Rip Rip
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:question: Question Question
:jockey: Jockey Jockey
:thinking: Thinking Thinking
:dntknw: Dntknw Dntknw
:plane: Plane Plane
:hurray: Hurray Hurray
:sun: Sun Sun
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:oops: Oops Oops
:hitler: Hitler Hitler
:specool: Specool Specool
:cowboy: Cowboy Cowboy
:nonono: Nonono Nonono
:haha: Haha Haha
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:sleep: Sleep Sleep
:chair: Chair Chair
:yes: Yes Yes
:fox: Fox Fox
:shit: Shit Shit
:na: Na Na
:wink: Wink Wink
:first: First First
:scared: Scared Scared
:lookaround: Lookaround Lookaround
:victory: Victory Victory
:euro: Euro Euro
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:lady: Lady Lady
:toilet: Toilet Toilet
:drive: Drive Drive
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:kid: Kid Kid
:throb: Throb Throb
:donatello: Donatello Donatello
:pray: Pray Pray
:icecream: Icecream Icecream
:swoon: Swoon Swoon
:detective: Detective Detective
:photo: Photo Photo
:holiday: Holiday Holiday
:stoned: Stoned Stoned
:crutch: Crutch Crutch
:no_clue: No Clue No Clue
:handshake: Handshake Handshake
:sniper: Sniper Sniper
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:smile: Smile Smile
:chinese: Chinese Chinese
:yu: Yu Yu
:furious: Furious Furious
:shout: Shout Shout
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:winkiss: Winkiss Winkiss
:fishing: Fishing Fishing
:second: Second Second
:mad: Mad Mad
:watsup: Watsup Watsup
:excl: Excl Excl
:sad: Sad Sad
:laught: Laught Laught
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:drunk: Drunk Drunk
:red_indian: Red Indian Red Indian
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:42m: 42 42
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:2x1: 21 21
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:5i5: 55 55
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:41y: 41 41
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:4u7: 47 47
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:2g6: 26 26
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)

All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است