حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:44: 44 44
:36: 36 36
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:26: 26 26
:18: 18 18
:55: 55 55
:10: 10 10
:47: 47 47
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:29: 29 29
:66: 66 66
:58: 58 58
:13: 13 13
:50: 50 50
:5: 5 5
:34: 34 34
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:16: 16 16
:8: 8 8
:37: 37 37
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:27: 27 27
:64: 64 64
:56: 56 56
:11: 11 11
:40: 40 40
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:30: 30 30
:67: 67 67
:22: 22 22
:59: 59 59
:51: 51 51
:6: 6 6
:43: 43 43
:35: 35 35
:78: 78 78
:25: 25 25
:17: 17 17
:46: 46 46
:38: 38 38
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:28: 28 28
:65: 65 65
:49: 49 49
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:sleep: Sleep Sleep
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:sniper: Sniper Sniper
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:smile: Smile Smile
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:flower: Flower Flower
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:angel: Angel Angel
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:shy: Shy Shy
:fox: Fox Fox
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:na: Na Na
:first: First First
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:afro: Afro Afro
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:detective: Detective Detective
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:smoke: Smoke Smoke
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:sly: Sly Sly
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:icecream: Icecream Icecream
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:smile2: Smile2 Smile2
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:flowers: Flowers Flowers
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:pizza: Pizza Pizza
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:sick: Sick Sick
:friend: Friend Friend
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:think: Think Think
:aggressive: Aggressive Aggressive
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:smurf: Smurf Smurf
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:smartass: Smartass Smartass
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:flex: Flex Flex
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:alien: Alien Alien
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:football: Football Football
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:2guns: 2guns 2guns
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:7_002: 7 002 7 002
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:41y: 41 41
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:1mm4: 14 14
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:4h: 4 4
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:4u7: 47 47
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:x7: 7 7
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:2g6: 26 26
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:1w9: 19 19
:8_002: 8 002 8 002
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:x5: 5 5
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:42m: 42 42
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:10nh: 10 10
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:2x1: 21 21
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:f3: 3 3
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:5i5: 55 55
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:z6: 6 6
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)

All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است