حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:55: 55 55
:47: 47 47
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:26: 26 26
:74: 74 74
:18: 18 18
:66: 66 66
:10: 10 10
:58: 58 58
:50: 50 50
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:29: 29 29
:77: 77 77
:69: 69 69
:13: 13 13
:61: 61 61
:5: 5 5
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:16: 16 16
:64: 64 64
:8: 8 8
:56: 56 56
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:27: 27 27
:75: 75 75
:67: 67 67
:11: 11 11
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:38: 38 38
:30: 30 30
:78: 78 78
:22: 22 22
:6: 6 6
:46: 46 46
:33: 33 33
:101: 101 101
:25: 25 25
:73: 73 73
:17: 17 17
:65: 65 65
:49: 49 49
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:28: 28 28
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:strange: Strange Strange
:innocent: Innocent Innocent
:nuke: Nuke Nuke
:disgust: Disgust Disgust
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:hoover: Hoover Hoover
:newyear: Newyear Newyear
:cry2: Cry2 Cry2
:smile2: Smile2 Smile2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:flower: Flower Flower
:tooth: Tooth Tooth
:man: Man Man
:rifle: Rifle Rifle
:finger: Finger Finger
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:listen: Listen Listen
:pray2: Pray2 Pray2
:eat: Eat Eat
:talk: Talk Talk
:kiss: Kiss Kiss
:photo2: Photo2 Photo2
:dots: Dots Dots
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:stupid: Stupid Stupid
:jockey: Jockey Jockey
:ok: Ok Ok
:dntknw: Dntknw Dntknw
:spam: Spam Spam
:hurray: Hurray Hurray
:nono: Nono Nono
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:sick: Sick Sick
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:fox: Fox Fox
:vampire: Vampire Vampire
:na: Na Na
:rockon: Rockon Rockon
:first: First First
:time: Time Time
:lookaround: Lookaround Lookaround
:puppy: Puppy Puppy
:euro: Euro Euro
:think: Think Think
:lady: Lady Lady
:pizza: Pizza Pizza
:drive: Drive Drive
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:kid: Kid Kid
:phone: Phone Phone
:donatello: Donatello Donatello
:starwars: Starwars Starwars
:icecream: Icecream Icecream
:notworthy: Notworthy Notworthy
:detective: Detective Detective
:smurf: Smurf Smurf
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:smartass: Smartass Smartass
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:wallbash: Wallbash Wallbash
:nerd: Nerd Nerd
:rtfm: Rtfm Rtfm
:fishing: Fishing Fishing
:tongue: Tongue Tongue
:mad: Mad Mad
:rap: Rap Rap
:excl: Excl Excl
:threat: Threat Threat
:laught: Laught Laught
:pokey: Pokey Pokey
:drunk: Drunk Drunk
:sweat: Sweat Sweat
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:stressed: Stressed Stressed
:in_love: In Love In Love
:nyam: Nyam Nyam
:dizzy: Dizzy Dizzy
:sorry: Sorry Sorry
:horse: Horse Horse
:no: No No
:crybaby: Crybaby Crybaby
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:flowers: Flowers Flowers
:tv: Tv Tv
:mobile: Mobile Mobile
:rip: Rip Rip
:firefox: Firefox Firefox
:thumbup: Thumbup Thumbup
:lol: Lol Lol
:puke: Puke Puke
:eek: Eek Eek
:tastey: Tastey Tastey
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:pimp: Pimp Pimp
:down: Down Down
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:sun: Sun Sun
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:oops: Oops Oops
:doctor: Doctor Doctor
:specool: Specool Specool
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:nonono: Nonono Nonono
:dance: Dance Dance
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:sleep: Sleep Sleep
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:friend: Friend Friend
:victory: Victory Victory
:naughty: Naughty Naughty
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:fish: Fish Fish
:toilet: Toilet Toilet
:love: Love Love
:question: Question Question
:evil: Evil Evil
:thinking: Thinking Thinking
:lamo: Lamo Lamo
:plane: Plane Plane
:drool: Drool Drool
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:stoned: Stoned Stoned
:idea: Idea Idea
:no_clue: No Clue No Clue
:diablo: Diablo Diablo
:sniper: Sniper Sniper
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:smile: Smile Smile
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:flex: Flex Flex
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:mad2: Mad2 Mad2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:fight: Fight Fight
:throb: Throb Throb
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:pray: Pray Pray
:duel: Duel Duel
:swoon: Swoon Swoon
:king: King King
:photo: Photo Photo
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:stretcher: Stretcher Stretcher
:jester: Jester Jester
:offtopic: Offtopic Offtopic
:dj: Dj Dj
:sos: Sos Sos
:hug: Hug Hug
:no2: No2 No2
:crying: Crying Crying
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:shy: Shy Shy
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:football: Football Football
:unsure: Unsure Unsure
:music: Music Music
:rlol: Rlol Rlol
:fireman: Fireman Fireman
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:punk: Punk Punk
:em: Em Em
:taz: Taz Taz
:kwasny: Kwasny Kwasny
:pirate: Pirate Pirate
:drag: Drag Drag
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:surrender: Surrender Surrender
:kicking: Kicking Kicking
:osama: Osama Osama
:doh: Doh Doh
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:hysterical: Hysterical Hysterical
:notme: Notme Notme
:death: Death Death
:smoke: Smoke Smoke
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:sly: Sly Sly
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:walkman: Walkman Walkman
:nene: Nene Nene
:rotfl: Rotfl Rotfl
:fishhit: Fishhit Fishhit
:tomato: Tomato Tomato
:love2: Love2 Love2
:ranting: Ranting Ranting
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:third: Third Third
:laugh: Laugh Laugh
:play_ball: Play Ball Play Ball
:drooling: Drooling Drooling
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:1mm4: 14 14
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:4u7: 47 47
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:4h: 4 4
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:2g6: 26 26
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:x7: 7 7
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:1w9: 19 19
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:42m: 42 42
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:7_002: 7 002 7 002
:x5: 5 5
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:2x1: 21 21
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:10nh: 10 10
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:5i5: 55 55
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:f3: 3 3
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:41y: 41 41
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:z6: 6 6
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)

All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است