حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:18: 18 18
:10: 10 10
:26: 26 26
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:13: 13 13
:5: 5 5
:29: 29 29
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:16: 16 16
:8: 8 8
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:11: 11 11
:27: 27 27
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:6: 6 6
:30: 30 30
:22: 22 22
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:17: 17 17
:25: 25 25
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:28: 28 28
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:15: 15 15
:7: 7 7
:23: 23 23
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:angel: Angel Angel
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:shy: Shy Shy
:brow: Brow Brow
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:bleh: Bleh Bleh
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:bash: Bash Bash
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:bad: Bad Bad
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:arabia: Arabia Arabia
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:afro: Afro Afro
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:sly: Sly Sly
:bye3: Bye3 Bye3
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:blush: Blush Blush
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:beee: Beee Beee
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:ban: Ban Ban
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:pray2: Pray2 Pray2
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:boxed: Boxed Boxed
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:biggrin: Biggrin Biggrin
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:bann: Bann Bann
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:artist: Artist Artist
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:angry: Angry Angry
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:1eye: 1eye 1eye
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:sick: Sick Sick
:bye: Bye Bye
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:blind: Blind Blind
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:bath: Bath Bath
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:bag: Bag Bag
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:argue: Argue Argue
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:aggressive: Aggressive Aggressive
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:smartass: Smartass Smartass
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:book: Book Book
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:beer: Beer Beer
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:band: Band Band
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:puke: Puke Puke
:alien: Alien Alien
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:boxing: Boxing Boxing
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:banned: Banned Banned
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:baby: Baby Baby
:thumbup: Thumbup Thumbup
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:apploud: Apploud Apploud
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:2guns: 2guns 2guns
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:bye2: Bye2 Bye2
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:blow: Blow Blow
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:batman: Batman Batman
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:balloon: Balloon Balloon
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:ah: Ah Ah
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:smile: Smile Smile
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:bored: Bored Bored
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:beta: Beta Beta
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:bangin: Bangin Bangin
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:arrow: Arrow Arrow
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:4h: 4 4
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:x7: 7 7
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:4u7: 47 47
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1w9: 19 19
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:2g6: 26 26
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:x5: 5 5
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:10nh: 10 10
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:42m: 42 42
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:f3: 3 3
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:2x1: 21 21
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:z6: 6 6
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:5i5: 55 55
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1mm4: 14 14
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:41y: 41 41
:1 (7): 1 (7) 1 (7)

All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است