حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:16: 16 16
:8: 8 8
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:27: 27 27
:11: 11 11
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:25: 25 25
:17: 17 17
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:28: 28 28
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:batman: Batman Batman
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:balloon: Balloon Balloon
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:apploud: Apploud Apploud
:sly: Sly Sly
:2guns: 2guns 2guns
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:bye2: Bye2 Bye2
:ranting: Ranting Ranting
:third: Third Third
:blow: Blow Blow
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:talk: Talk Talk
:beta: Beta Beta
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:bangin: Bangin Bangin
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:arrow: Arrow Arrow
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:ah: Ah Ah
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:tooth: Tooth Tooth
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:rifle: Rifle Rifle
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:bored: Bored Bored
:pray2: Pray2 Pray2
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:think: Think Think
:bleh: Bleh Bleh
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:bash: Bash Bash
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:bad: Bad Bad
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:angel: Angel Angel
:sick: Sick Sick
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:time: Time Time
:brow: Brow Brow
:puppy: Puppy Puppy
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:sweat: Sweat Sweat
:beee: Beee Beee
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:ban: Ban Ban
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:arabia: Arabia Arabia
:smartass: Smartass Smartass
:afro: Afro Afro
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:bye3: Bye3 Bye3
:rap: Rap Rap
:threat: Threat Threat
:blush: Blush Blush
:pokey: Pokey Pokey
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:tastey: Tastey Tastey
:biggrin: Biggrin Biggrin
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:bann: Bann Bann
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:artist: Artist Artist
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:thumbup: Thumbup Thumbup
:boxed: Boxed Boxed
:puke: Puke Puke
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:blind: Blind Blind
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:bath: Bath Bath
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:bag: Bag Bag
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:angry: Angry Angry
:sleep: Sleep Sleep
:1eye: 1eye 1eye
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:toilet: Toilet Toilet
:bye: Bye Bye
:question: Question Question
:thinking: Thinking Thinking
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:swoon: Swoon Swoon
:beer: Beer Beer
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:band: Band Band
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:argue: Argue Argue
:smile: Smile Smile
:aggressive: Aggressive Aggressive
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:red_indian: Red Indian Red Indian
:throb: Throb Throb
:book: Book Book
:pray: Pray Pray
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:taz: Taz Taz
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:banned: Banned Banned
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:baby: Baby Baby
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:alien: Alien Alien
:shy: Shy Shy
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:boxing: Boxing Boxing
:punk: Punk Punk
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:5i5: 55 55
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:41y: 41 41
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:4u7: 47 47
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:2g6: 26 26
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:42m: 42 42
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:2x1: 21 21
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)

All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است