حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:18: 18 18
:10: 10 10
:26: 26 26
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:13: 13 13
:5: 5 5
:29: 29 29
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:16: 16 16
:8: 8 8
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:11: 11 11
:27: 27 27
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:22: 22 22
:6: 6 6
:30: 30 30
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:17: 17 17
:25: 25 25
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:28: 28 28
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:15: 15 15
:7: 7 7
:23: 23 23
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:bomb: Bomb Bomb
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:acute: Acute Acute
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:blum2: Blum2 Blum2
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:bored: Bored Bored
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:beta: Beta Beta
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:bangin: Bangin Bangin
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:arrow: Arrow Arrow
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:ah: Ah Ah
:shy: Shy Shy
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:brow: Brow Brow
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:bleh: Bleh Bleh
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:bash: Bash Bash
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:bad: Bad Bad
:smoke: Smoke Smoke
:angel: Angel Angel
:sly: Sly Sly
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:bye3: Bye3 Bye3
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:blush: Blush Blush
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:beee: Beee Beee
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:ban: Ban Ban
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:arabia: Arabia Arabia
:smile2: Smile2 Smile2
:afro: Afro Afro
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:boxed: Boxed Boxed
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:biggrin: Biggrin Biggrin
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:bann: Bann Bann
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:artist: Artist Artist
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:sick: Sick Sick
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:bye: Bye Bye
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:blind: Blind Blind
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:bath: Bath Bath
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:bag: Bag Bag
:smurf: Smurf Smurf
:angry: Angry Angry
:smartass: Smartass Smartass
:1eye: 1eye 1eye
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:book: Book Book
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:beer: Beer Beer
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:band: Band Band
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:argue: Argue Argue
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:aggressive: Aggressive Aggressive
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:shit: Shit Shit
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:boxing: Boxing Boxing
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:banned: Banned Banned
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:baby: Baby Baby
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:alien: Alien Alien
:sleep: Sleep Sleep
:yes: Yes Yes
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:bye2: Bye2 Bye2
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:blow: Blow Blow
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:batman: Batman Batman
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:balloon: Balloon Balloon
:sniper: Sniper Sniper
:apploud: Apploud Apploud
:smile: Smile Smile
:2guns: 2guns 2guns
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:41y: 41 41
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:4h: 4 4
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:8_002: 8 002 8 002
:x7: 7 7
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:4u7: 47 47
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:1w9: 19 19
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:2g6: 26 26
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:x5: 5 5
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:10nh: 10 10
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:42m: 42 42
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:f3: 3 3
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:2x1: 21 21
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:z6: 6 6
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:7_002: 7 002 7 002
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:5i5: 55 55
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:1mm4: 14 14
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است