حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:68: 68 68
:27: 27 27
:44: 44 44
:11: 11 11
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:30: 30 30
:55: 55 55
:22: 22 22
:47: 47 47
:6: 6 6
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:25: 25 25
:50: 50 50
:17: 17 17
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:69: 69 69
:61: 61 61
:28: 28 28
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:23: 23 23
:15: 15 15
:40: 40 40
:7: 7 7
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:67: 67 67
:59: 59 59
:26: 26 26
:51: 51 51
:18: 18 18
:43: 43 43
:10: 10 10
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:29: 29 29
:46: 46 46
:13: 13 13
:38: 38 38
:5: 5 5
:78: 78 78
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:16: 16 16
:8: 8 8
:33: 33 33
:101: 101 101
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:gathering: Gathering Gathering
:time: Time Time
:cat: Cat Cat
:puppy: Puppy Puppy
:flower: Flower Flower
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:sick: Sick Sick
:hoover: Hoover Hoover
:yawn: Yawn Yawn
:cry2: Cry2 Cry2
:shifty: Shifty Shifty
:happybday: Happybday Happybday
:whistle: Whistle Whistle
:construction: Construction Construction
:santa: Santa Santa
:group: Group Group
:vampire: Vampire Vampire
:clap2: Clap2 Clap2
:rockon: Rockon Rockon
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:fox: Fox Fox
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:na: Na Na
:first: First First
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:smurf: Smurf Smurf
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:smartass: Smartass Smartass
:hurray: Hurray Hurray
:yinyang: Yinyang Yinyang
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:shopping: Shopping Shopping
:hitler: Hitler Hitler
:winking: Winking Winking
:cowboy: Cowboy Cowboy
:scream: Scream Scream
:haha: Haha Haha
:wallbash: Wallbash Wallbash
:cold: Cold Cold
:rtfm: Rtfm Rtfm
:goodnight: Goodnight Goodnight
:tongue: Tongue Tongue
:chair: Chair Chair
:rap: Rap Rap
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:furious: Furious Furious
:thumbup: Thumbup Thumbup
:canadian: Canadian Canadian
:puke: Puke Puke
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:icecream: Icecream Icecream
:zorro: Zorro Zorro
:detective: Detective Detective
:shutup: Shutup Shutup
:holiday: Holiday Holiday
:yahoo: Yahoo Yahoo
:crutch: Crutch Crutch
:serenade: Serenade Serenade
:handshake: Handshake Handshake
:wc: Wc Wc
:confused3: Confused3 Confused3
:sailor: Sailor Sailor
:gossip: Gossip Gossip
:tv: Tv Tv
:chinese: Chinese Chinese
:rip: Rip Rip
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:cat2: Cat2 Cat2
:question: Question Question
:flowers: Flowers Flowers
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:sleep: Sleep Sleep
:horse: Horse Horse
:yes: Yes Yes
:crybaby: Crybaby Crybaby
:shit: Shit Shit
:help: Help Help
:wink: Wink Wink
:cool: Cool Cool
:scared: Scared Scared
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:victory: Victory Victory
:clover: Clover Clover
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:geek: Geek Geek
:toilet: Toilet Toilet
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:friend: Friend Friend
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:sniper: Sniper Sniper
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:smile: Smile Smile
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:yu: Yu Yu
:dance: Dance Dance
:shout: Shout Shout
:hmm: Hmm Hmm
:winkiss: Winkiss Winkiss
:crazy: Crazy Crazy
:second: Second Second
:haha2: Haha2 Haha2
:watsup: Watsup Watsup
:confused: Confused Confused
:sad: Sad Sad
:goof: Goof Goof
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:cheers: Cheers Cheers
:red_indian: Red Indian Red Indian
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:fyou: Fyou Fyou
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:captain: Captain Captain
:punk: Punk Punk
:flex: Flex Flex
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:shy: Shy Shy
:homestar: Homestar Homestar
:yak: Yak Yak
:cry: Cry Cry
:sheep: Sheep Sheep
:happy: Happy Happy
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:samui: Samui Samui
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:unsure: Unsure Unsure
:clap: Clap Clap
:rlol: Rlol Rlol
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:football: Football Football
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:smoke: Smoke Smoke
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:sly: Sly Sly
:hug: Hug Hug
:yes2: Yes2 Yes2
:crying: Crying Crying
:shocking: Shocking Shocking
:hi: Hi Hi
:wink2: Wink2 Wink2
:cop: Cop Cop
:scooter: Scooter Scooter
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:walkman: Walkman Walkman
:clown: Clown Clown
:rotfl: Rotfl Rotfl
:goodbye: Goodbye Goodbye
:tomato: Tomato Tomato
:censored: Censored Censored
:ranting: Ranting Ranting
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:smile2: Smile2 Smile2
:hysterical: Hysterical Hysterical
:zipped: Zipped Zipped
:death: Death Death
:shuriken: Shuriken Shuriken
:hockey: Hockey Hockey
:wow: Wow Wow
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:secret: Secret Secret
:hammer: Hammer Hammer
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:confused2: Confused2 Confused2
:saddam: Saddam Saddam
:google: Google Google
:tooth: Tooth Tooth
:chef: Chef Chef
:rifle: Rifle Rifle
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:41y: 41 41
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:x5: 5 5
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:10nh: 10 10
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:4u7: 47 47
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:f3: 3 3
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:2g6: 26 26
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:z6: 6 6
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:7_002: 7 002 7 002
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:1mm4: 14 14
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:42m: 42 42
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4h: 4 4
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:2x1: 21 21
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:x7: 7 7
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:8_002: 8 002 8 002
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:1w9: 19 19
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:5i5: 55 55
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است