حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:25: 25 25
:17: 17 17
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:28: 28 28
:38: 38 38
:78: 78 78
:46: 46 46
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:16: 16 16
:8: 8 8
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:27: 27 27
:11: 11 11
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:acute: Acute Acute
:ok3: Ok Ok
:dance2: Dance2 Dance2
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:clapping: Clapping Clapping
:3smile: Smile Smile
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:blum2: Blum2 Blum2
:3sad: Sad Sad
:empathy: Empathy Empathy
:34bye: Bye Bye
:good2: Good2 Good2
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:cray: Cray Cray
:3wink: Wink Wink
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:boredom: Boredom Boredom
:shout3: Shout Shout
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:dash1: Dash1 Dash1
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:blum1: Blum1 Blum1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:drinks: Drinks Drinks
:yes3: Yes Yes
:good: Good Good
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:congratulate: Congratulate Congratulate
:3sorry: Sorry Sorry
:fool: Fool Fool
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:bomb: Bomb Bomb
:secret3: Secret Secret
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:greeting: Greeting Greeting
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:flowers: Flowers Flowers
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:sleep: Sleep Sleep
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:friend: Friend Friend
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:smile: Smile Smile
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:flex: Flex Flex
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:sniper: Sniper Sniper
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:drag: Drag Drag
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:shy: Shy Shy
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:football: Football Football
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:kwasny: Kwasny Kwasny
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:smoke: Smoke Smoke
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:sly: Sly Sly
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:smile2: Smile2 Smile2
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:flower: Flower Flower
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:sick: Sick Sick
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:fox: Fox Fox
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:na: Na Na
:first: First First
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:smartass: Smartass Smartass
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:smurf: Smurf Smurf
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:10nh: 10 10
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:42m: 42 42
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:2x1: 21 21
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:5i5: 55 55
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:41y: 41 41
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:x7: 7 7
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:4u7: 47 47
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:2g6: 26 26
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)

All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است