حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:16: 16 16
:8: 8 8
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:27: 27 27
:11: 11 11
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:25: 25 25
:17: 17 17
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:28: 28 28
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:38: 38 38
:78: 78 78
:46: 46 46
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:hysterical: Hysterical Hysterical
:samui: Samui Samui
:death: Death Death
:unsure: Unsure Unsure
:hockey: Hockey Hockey
:rlol: Rlol Rlol
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:hammer: Hammer Hammer
:punk: Punk Punk
:confused2: Confused2 Confused2
:taz: Taz Taz
:google: Google Google
:pirate: Pirate Pirate
:chef: Chef Chef
:stretcher: Stretcher Stretcher
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:offtopic: Offtopic Offtopic
:nene: Nene Nene
:sos: Sos Sos
:fishhit: Fishhit Fishhit
:no2: No2 No2
:love2: Love2 Love2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:shy: Shy Shy
:drooling: Drooling Drooling
:yak: Yak Yak
:kicking: Kicking Kicking
:sheep: Sheep Sheep
:doh: Doh Doh
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:wink2: Wink2 Wink2
:innocent: Innocent Innocent
:scooter: Scooter Scooter
:disgust: Disgust Disgust
:walkman: Walkman Walkman
:hoover: Hoover Hoover
:rotfl: Rotfl Rotfl
:cry2: Cry2 Cry2
:tomato: Tomato Tomato
:happybday: Happybday Happybday
:ranting: Ranting Ranting
:construction: Construction Construction
:third: Third Third
:group: Group Group
:play_ball: Play Ball Play Ball
:clap2: Clap2 Clap2
:surrender: Surrender Surrender
:gathering: Gathering Gathering
:osama: Osama Osama
:cat: Cat Cat
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:flower: Flower Flower
:notme: Notme Notme
:man: Man Man
:smoke: Smoke Smoke
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:sly: Sly Sly
:eat: Eat Eat
:yes2: Yes2 Yes2
:kiss: Kiss Kiss
:shocking: Shocking Shocking
:dots: Dots Dots
:angel: Angel Angel
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:secret: Secret Secret
:dntknw: Dntknw Dntknw
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:hurray: Hurray Hurray
:saddam: Saddam Saddam
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:tooth: Tooth Tooth
:hitler: Hitler Hitler
:rifle: Rifle Rifle
:cowboy: Cowboy Cowboy
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:haha: Haha Haha
:pray2: Pray2 Pray2
:cold: Cold Cold
:talk: Talk Talk
:goodnight: Goodnight Goodnight
:photo2: Photo2 Photo2
:chair: Chair Chair
:strange: Strange Strange
:fox: Fox Fox
:nuke: Nuke Nuke
:na: Na Na
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:first: First First
:newyear: Newyear Newyear
:lookaround: Lookaround Lookaround
:smile2: Smile2 Smile2
:euro: Euro Euro
:zipped: Zipped Zipped
:lady: Lady Lady
:shuriken: Shuriken Shuriken
:drive: Drive Drive
:wow: Wow Wow
:jockey: Jockey Jockey
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:whistle: Whistle Whistle
:icecream: Icecream Icecream
:santa: Santa Santa
:detective: Detective Detective
:vampire: Vampire Vampire
:holiday: Holiday Holiday
:rockon: Rockon Rockon
:crutch: Crutch Crutch
:time: Time Time
:handshake: Handshake Handshake
:puppy: Puppy Puppy
:confused3: Confused3 Confused3
:think: Think Think
:gossip: Gossip Gossip
:pizza: Pizza Pizza
:chinese: Chinese Chinese
:stupid: Stupid Stupid
:furious: Furious Furious
:ok: Ok Ok
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:spam: Spam Spam
:fishing: Fishing Fishing
:nono: Nono Nono
:mad: Mad Mad
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:sick: Sick Sick
:drunk: Drunk Drunk
:yawn: Yawn Yawn
:kid: Kid Kid
:shifty: Shifty Shifty
:donatello: Donatello Donatello
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:winking: Winking Winking
:in_love: In Love In Love
:scream: Scream Scream
:dizzy: Dizzy Dizzy
:wallbash: Wallbash Wallbash
:horse: Horse Horse
:rtfm: Rtfm Rtfm
:crybaby: Crybaby Crybaby
:tongue: Tongue Tongue
:help: Help Help
:rap: Rap Rap
:cool: Cool Cool
:threat: Threat Threat
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:pokey: Pokey Pokey
:clover: Clover Clover
:sweat: Sweat Sweat
:geek: Geek Geek
:phone: Phone Phone
:cat2: Cat2 Cat2
:starwars: Starwars Starwars
:flowers: Flowers Flowers
:notworthy: Notworthy Notworthy
:mobile: Mobile Mobile
:smurf: Smurf Smurf
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:smartass: Smartass Smartass
:eek: Eek Eek
:yinyang: Yinyang Yinyang
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:shopping: Shopping Shopping
:down: Down Down
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:doctor: Doctor Doctor
:wc: Wc Wc
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:sailor: Sailor Sailor
:dance: Dance Dance
:tv: Tv Tv
:hmm: Hmm Hmm
:rip: Rip Rip
:crazy: Crazy Crazy
:thumbup: Thumbup Thumbup
:haha2: Haha2 Haha2
:puke: Puke Puke
:confused: Confused Confused
:tastey: Tastey Tastey
:goof: Goof Goof
:pimp: Pimp Pimp
:cheers: Cheers Cheers
:stressed: Stressed Stressed
:friend: Friend Friend
:nyam: Nyam Nyam
:naughty: Naughty Naughty
:sorry: Sorry Sorry
:fish: Fish Fish
:no: No No
:love: Love Love
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:evil: Evil Evil
:zorro: Zorro Zorro
:lamo: Lamo Lamo
:shutup: Shutup Shutup
:drool: Drool Drool
:yahoo: Yahoo Yahoo
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:serenade: Serenade Serenade
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:wink: Wink Wink
:idea: Idea Idea
:scared: Scared Scared
:diablo: Diablo Diablo
:victory: Victory Victory
:homestar: Homestar Homestar
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:cry: Cry Cry
:toilet: Toilet Toilet
:happy: Happy Happy
:question: Question Question
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:thinking: Thinking Thinking
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:plane: Plane Plane
:clap: Clap Clap
:sun: Sun Sun
:fyou: Fyou Fyou
:oops: Oops Oops
:captain: Captain Captain
:specool: Specool Specool
:flex: Flex Flex
:nonono: Nonono Nonono
:mad2: Mad2 Mad2
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:sleep: Sleep Sleep
:duel: Duel Duel
:yes: Yes Yes
:king: King King
:shit: Shit Shit
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:alien: Alien Alien
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:winkiss: Winkiss Winkiss
:jester: Jester Jester
:second: Second Second
:dj: Dj Dj
:watsup: Watsup Watsup
:hug: Hug Hug
:sad: Sad Sad
:crying: Crying Crying
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:hi: Hi Hi
:red_indian: Red Indian Red Indian
:cop: Cop Cop
:throb: Throb Throb
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:pray: Pray Pray
:clown: Clown Clown
:swoon: Swoon Swoon
:goodbye: Goodbye Goodbye
:photo: Photo Photo
:censored: Censored Censored
:stoned: Stoned Stoned
:football: Football Football
:no_clue: No Clue No Clue
:music: Music Music
:sniper: Sniper Sniper
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:smile: Smile Smile
:em: Em Em
:yu: Yu Yu
:kwasny: Kwasny Kwasny
:shout: Shout Shout
:drag: Drag Drag
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:5i5: 55 55
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:41y: 41 41
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:4u7: 47 47
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:2g6: 26 26
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:42m: 42 42
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:2x1: 21 21
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)

All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است