حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:16: 16 16
:8: 8 8
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:27: 27 27
:11: 11 11
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:25: 25 25
:17: 17 17
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:28: 28 28
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:smoke: Smoke Smoke
:brow: Brow Brow
:sly: Sly Sly
:bleh: Bleh Bleh
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:bash: Bash Bash
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:bad: Bad Bad
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:angel: Angel Angel
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:bye3: Bye3 Bye3
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:blush: Blush Blush
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:beee: Beee Beee
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:ban: Ban Ban
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:arabia: Arabia Arabia
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:afro: Afro Afro
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:boxed: Boxed Boxed
:sick: Sick Sick
:biggrin: Biggrin Biggrin
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:bann: Bann Bann
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:artist: Artist Artist
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:smurf: Smurf Smurf
:bye: Bye Bye
:smartass: Smartass Smartass
:blind: Blind Blind
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:bath: Bath Bath
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:bag: Bag Bag
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:angry: Angry Angry
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:1eye: 1eye 1eye
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:sorry: Sorry Sorry
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:book: Book Book
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:beer: Beer Beer
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:band: Band Band
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:argue: Argue Argue
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:aggressive: Aggressive Aggressive
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:boxing: Boxing Boxing
:sleep: Sleep Sleep
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:banned: Banned Banned
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:baby: Baby Baby
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:alien: Alien Alien
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:sniper: Sniper Sniper
:bye2: Bye2 Bye2
:smile: Smile Smile
:blow: Blow Blow
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:batman: Batman Batman
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:balloon: Balloon Balloon
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:apploud: Apploud Apploud
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:2guns: 2guns 2guns
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:bored: Bored Bored
:shy: Shy Shy
:beta: Beta Beta
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:bangin: Bangin Bangin
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:arrow: Arrow Arrow
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:ah: Ah Ah
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:4u7: 47 47
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:2g6: 26 26
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:42m: 42 42
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:2x1: 21 21
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:5i5: 55 55
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:41y: 41 41

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است