حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:12: 12 12
:14: 14 14
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:25: 25 25
:17: 17 17
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:28: 28 28
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:16: 16 16
:8: 8 8
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:27: 27 27
:11: 11 11
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:fool2: Fool2 Fool2
:cray: Cray Cray
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:fool: Fool Fool
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:bomb: Bomb Bomb
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:fool3: Fool3 Fool3
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:clapping: Clapping Clapping
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:blum2: Blum2 Blum2
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:shy: Shy Shy
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:bye2: Bye2 Bye2
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:blow: Blow Blow
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:batman: Batman Batman
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:balloon: Balloon Balloon
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:apploud: Apploud Apploud
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:2guns: 2guns 2guns
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:bored: Bored Bored
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:beta: Beta Beta
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:bangin: Bangin Bangin
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:arrow: Arrow Arrow
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:ah: Ah Ah
:smoke: Smoke Smoke
:sly: Sly Sly
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:brow: Brow Brow
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:bleh: Bleh Bleh
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:bash: Bash Bash
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:bad: Bad Bad
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:angel: Angel Angel
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:sick: Sick Sick
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:bye3: Bye3 Bye3
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:blush: Blush Blush
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:beee: Beee Beee
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:ban: Ban Ban
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:arabia: Arabia Arabia
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:afro: Afro Afro
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:boxed: Boxed Boxed
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:biggrin: Biggrin Biggrin
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:bann: Bann Bann
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:artist: Artist Artist
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:smurf: Smurf Smurf
:smartass: Smartass Smartass
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:bye: Bye Bye
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:blind: Blind Blind
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:bath: Bath Bath
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:bag: Bag Bag
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:angry: Angry Angry
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:1eye: 1eye 1eye
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:book: Book Book
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:beer: Beer Beer
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:band: Band Band
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:argue: Argue Argue
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:aggressive: Aggressive Aggressive
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:boxing: Boxing Boxing
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:banned: Banned Banned
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:baby: Baby Baby
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:alien: Alien Alien
:sniper: Sniper Sniper
:smile: Smile Smile
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:5i5: 55 55
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:41y: 41 41
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:4u7: 47 47
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:2g6: 26 26
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:42m: 42 42
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:2x1: 21 21
:1 (7): 1 (7) 1 (7)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است