حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:27: 27 27
:11: 11 11
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:25: 25 25
:17: 17 17
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:28: 28 28
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:16: 16 16
:8: 8 8
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:nuke: Nuke Nuke
:bored: Bored Bored
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:beta: Beta Beta
:smile2: Smile2 Smile2
:bangin: Bangin Bangin
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:arrow: Arrow Arrow
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:ah: Ah Ah
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:strange: Strange Strange
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:bleh: Bleh Bleh
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:bash: Bash Bash
:sick: Sick Sick
:bad: Bad Bad
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:angel: Angel Angel
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:brow: Brow Brow
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:blush: Blush Blush
:smurf: Smurf Smurf
:beee: Beee Beee
:smartass: Smartass Smartass
:ban: Ban Ban
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:arabia: Arabia Arabia
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:afro: Afro Afro
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:bye3: Bye3 Bye3
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:boxed: Boxed Boxed
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:biggrin: Biggrin Biggrin
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:bann: Bann Bann
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:artist: Artist Artist
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:blind: Blind Blind
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:bath: Bath Bath
:sleep: Sleep Sleep
:bag: Bag Bag
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:angry: Angry Angry
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:1eye: 1eye 1eye
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:bye: Bye Bye
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:book: Book Book
:sniper: Sniper Sniper
:beer: Beer Beer
:smile: Smile Smile
:band: Band Band
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:argue: Argue Argue
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:aggressive: Aggressive Aggressive
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:banned: Banned Banned
:shy: Shy Shy
:baby: Baby Baby
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:alien: Alien Alien
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:boxing: Boxing Boxing
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:blow: Blow Blow
:smoke: Smoke Smoke
:batman: Batman Batman
:sly: Sly Sly
:balloon: Balloon Balloon
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:apploud: Apploud Apploud
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:2guns: 2guns 2guns
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:bye2: Bye2 Bye2
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:41y: 41 41
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:4u7: 47 47
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:2g6: 26 26
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:42m: 42 42
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:2x1: 21 21
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:5i5: 55 55

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است