حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:15: 15 15
:7: 7 7
:23: 23 23
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:10: 10 10
:26: 26 26
:18: 18 18
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:13: 13 13
:5: 5 5
:29: 29 29
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:8: 8 8
:16: 16 16
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:11: 11 11
:27: 27 27
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:6: 6 6
:30: 30 30
:22: 22 22
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:25: 25 25
:17: 17 17
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:28: 28 28
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:shocking: Shocking Shocking
:argue: Argue Argue
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:aggressive: Aggressive Aggressive
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:book: Book Book
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:beer: Beer Beer
:sly: Sly Sly
:band: Band Band
:yes2: Yes2 Yes2
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:alien: Alien Alien
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:boxing: Boxing Boxing
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:banned: Banned Banned
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:baby: Baby Baby
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:apploud: Apploud Apploud
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:2guns: 2guns 2guns
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:bye2: Bye2 Bye2
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:blow: Blow Blow
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:batman: Batman Batman
:sick: Sick Sick
:balloon: Balloon Balloon
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:arrow: Arrow Arrow
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:ah: Ah Ah
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:bored: Bored Bored
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:beta: Beta Beta
:smartass: Smartass Smartass
:bangin: Bangin Bangin
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:angel: Angel Angel
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:brow: Brow Brow
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:bleh: Bleh Bleh
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:bash: Bash Bash
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:bad: Bad Bad
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:shit: Shit Shit
:arabia: Arabia Arabia
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:afro: Afro Afro
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:bye3: Bye3 Bye3
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:blush: Blush Blush
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:beee: Beee Beee
:sleep: Sleep Sleep
:ban: Ban Ban
:yes: Yes Yes
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:boxed: Boxed Boxed
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:biggrin: Biggrin Biggrin
:smile: Smile Smile
:bann: Bann Bann
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:artist: Artist Artist
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:angry: Angry Angry
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:1eye: 1eye 1eye
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:bye: Bye Bye
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:blind: Blind Blind
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:bath: Bath Bath
:shy: Shy Shy
:bag: Bag Bag
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:42m: 42 42
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:2x1: 21 21
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:5i5: 55 55
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:41y: 41 41
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:4u7: 47 47
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:2g6: 26 26
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)

All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است