حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:30: 30 30
:22: 22 22
:31: 31 31
:115: 115 115
:6: 6 6
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:25: 25 25
:34: 34 34
:17: 17 17
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:28: 28 28
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:40: 40 40
:23: 23 23
:32: 32 32
:15: 15 15
:7: 7 7
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:26: 26 26
:35: 35 35
:18: 18 18
:10: 10 10
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:29: 29 29
:38: 38 38
:13: 13 13
:5: 5 5
:78: 78 78
:46: 46 46
:33: 33 33
:16: 16 16
:8: 8 8
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:27: 27 27
:36: 36 36
:11: 11 11
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:innocent: Innocent Innocent
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:sick: Sick Sick
:cry2: Cry2 Cry2
:yawn: Yawn Yawn
:happybday: Happybday Happybday
:shifty: Shifty Shifty
:construction: Construction Construction
:whistle: Whistle Whistle
:group: Group Group
:santa: Santa Santa
:clap2: Clap2 Clap2
:vampire: Vampire Vampire
:gathering: Gathering Gathering
:rockon: Rockon Rockon
:cat: Cat Cat
:time: Time Time
:flower: Flower Flower
:puppy: Puppy Puppy
:man: Man Man
:think: Think Think
:finger: Finger Finger
:pizza: Pizza Pizza
:listen: Listen Listen
:stupid: Stupid Stupid
:eat: Eat Eat
:ok: Ok Ok
:kiss: Kiss Kiss
:spam: Spam Spam
:dots: Dots Dots
:nono: Nono Nono
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:jockey: Jockey Jockey
:smurf: Smurf Smurf
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:smartass: Smartass Smartass
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:yinyang: Yinyang Yinyang
:hitler: Hitler Hitler
:shopping: Shopping Shopping
:cowboy: Cowboy Cowboy
:winking: Winking Winking
:haha: Haha Haha
:scream: Scream Scream
:cold: Cold Cold
:wallbash: Wallbash Wallbash
:goodnight: Goodnight Goodnight
:rtfm: Rtfm Rtfm
:chair: Chair Chair
:tongue: Tongue Tongue
:fox: Fox Fox
:rap: Rap Rap
:na: Na Na
:threat: Threat Threat
:first: First First
:pokey: Pokey Pokey
:lookaround: Lookaround Lookaround
:sweat: Sweat Sweat
:euro: Euro Euro
:phone: Phone Phone
:lady: Lady Lady
:starwars: Starwars Starwars
:drive: Drive Drive
:notworthy: Notworthy Notworthy
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:sorry: Sorry Sorry
:donatello: Donatello Donatello
:no: No No
:icecream: Icecream Icecream
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:detective: Detective Detective
:zorro: Zorro Zorro
:holiday: Holiday Holiday
:shutup: Shutup Shutup
:crutch: Crutch Crutch
:yahoo: Yahoo Yahoo
:handshake: Handshake Handshake
:serenade: Serenade Serenade
:confused3: Confused3 Confused3
:wc: Wc Wc
:gossip: Gossip Gossip
:sailor: Sailor Sailor
:chinese: Chinese Chinese
:tv: Tv Tv
:furious: Furious Furious
:rip: Rip Rip
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:thumbup: Thumbup Thumbup
:fishing: Fishing Fishing
:puke: Puke Puke
:mad: Mad Mad
:tastey: Tastey Tastey
:excl: Excl Excl
:pimp: Pimp Pimp
:laught: Laught Laught
:stressed: Stressed Stressed
:drunk: Drunk Drunk
:nyam: Nyam Nyam
:kid: Kid Kid
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:in_love: In Love In Love
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:sleep: Sleep Sleep
:crybaby: Crybaby Crybaby
:yes: Yes Yes
:help: Help Help
:shit: Shit Shit
:cool: Cool Cool
:wink: Wink Wink
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:scared: Scared Scared
:clover: Clover Clover
:victory: Victory Victory
:geek: Geek Geek
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:cat2: Cat2 Cat2
:toilet: Toilet Toilet
:flowers: Flowers Flowers
:question: Question Question
:mobile: Mobile Mobile
:thinking: Thinking Thinking
:firefox: Firefox Firefox
:plane: Plane Plane
:lol: Lol Lol
:sun: Sun Sun
:eek: Eek Eek
:oops: Oops Oops
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:specool: Specool Specool
:down: Down Down
:nonono: Nonono Nonono
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:sniper: Sniper Sniper
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:smile: Smile Smile
:dance: Dance Dance
:yu: Yu Yu
:hmm: Hmm Hmm
:shout: Shout Shout
:crazy: Crazy Crazy
:winkiss: Winkiss Winkiss
:haha2: Haha2 Haha2
:second: Second Second
:confused: Confused Confused
:watsup: Watsup Watsup
:goof: Goof Goof
:sad: Sad Sad
:cheers: Cheers Cheers
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:friend: Friend Friend
:red_indian: Red Indian Red Indian
:naughty: Naughty Naughty
:throb: Throb Throb
:fish: Fish Fish
:pray: Pray Pray
:love: Love Love
:swoon: Swoon Swoon
:evil: Evil Evil
:photo: Photo Photo
:lamo: Lamo Lamo
:stoned: Stoned Stoned
:drool: Drool Drool
:no_clue: No Clue No Clue
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:no2: No2 No2
:idea: Idea Idea
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:shy: Shy Shy
:cry: Cry Cry
:yak: Yak Yak
:happy: Happy Happy
:sheep: Sheep Sheep
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:samui: Samui Samui
:clap: Clap Clap
:unsure: Unsure Unsure
:fyou: Fyou Fyou
:rlol: Rlol Rlol
:captain: Captain Captain
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:flex: Flex Flex
:punk: Punk Punk
:mad2: Mad2 Mad2
:taz: Taz Taz
:fight: Fight Fight
:pirate: Pirate Pirate
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:stretcher: Stretcher Stretcher
:duel: Duel Duel
:offtopic: Offtopic Offtopic
:king: King King
:sos: Sos Sos
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:jester: Jester Jester
:smoke: Smoke Smoke
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:sly: Sly Sly
:crying: Crying Crying
:yes2: Yes2 Yes2
:hi: Hi Hi
:shocking: Shocking Shocking
:cop: Cop Cop
:wink2: Wink2 Wink2
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:scooter: Scooter Scooter
:clown: Clown Clown
:walkman: Walkman Walkman
:goodbye: Goodbye Goodbye
:rotfl: Rotfl Rotfl
:censored: Censored Censored
:tomato: Tomato Tomato
:football: Football Football
:ranting: Ranting Ranting
:music: Music Music
:third: Third Third
:fireman: Fireman Fireman
:play_ball: Play Ball Play Ball
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:surrender: Surrender Surrender
:em: Em Em
:osama: Osama Osama
:kwasny: Kwasny Kwasny
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:drag: Drag Drag
:notme: Notme Notme
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:kicking: Kicking Kicking
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:doh: Doh Doh
:newyear: Newyear Newyear
:hysterical: Hysterical Hysterical
:smile2: Smile2 Smile2
:death: Death Death
:zipped: Zipped Zipped
:hockey: Hockey Hockey
:shuriken: Shuriken Shuriken
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:wow: Wow Wow
:hammer: Hammer Hammer
:secret: Secret Secret
:confused2: Confused2 Confused2
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:google: Google Google
:saddam: Saddam Saddam
:chef: Chef Chef
:tooth: Tooth Tooth
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:rifle: Rifle Rifle
:nene: Nene Nene
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:fishhit: Fishhit Fishhit
:pray2: Pray2 Pray2
:love2: Love2 Love2
:talk: Talk Talk
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:photo2: Photo2 Photo2
:laugh: Laugh Laugh
:strange: Strange Strange
:drooling: Drooling Drooling
:nuke: Nuke Nuke
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:10nh: 10 10
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:4u7: 47 47
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:f3: 3 3
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:2g6: 26 26
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:z6: 6 6
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:1mm4: 14 14
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:7_002: 7 002 7 002
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:42m: 42 42
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4h: 4 4
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:2x1: 21 21
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:x7: 7 7
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:5i5: 55 55
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:1w9: 19 19
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:8_002: 8 002 8 002
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:41y: 41 41
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:x5: 5 5
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است