حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:27: 27 27
:69: 69 69
:61: 61 61
:11: 11 11
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:30: 30 30
:72: 72 72
:22: 22 22
:64: 64 64
:56: 56 56
:6: 6 6
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:25: 25 25
:67: 67 67
:17: 17 17
:59: 59 59
:51: 51 51
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:28: 28 28
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:23: 23 23
:65: 65 65
:15: 15 15
:7: 7 7
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:26: 26 26
:68: 68 68
:18: 18 18
:10: 10 10
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:29: 29 29
:13: 13 13
:55: 55 55
:5: 5 5
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:16: 16 16
:58: 58 58
:8: 8 8
:50: 50 50
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:shifty: Shifty Shifty
:drunk: Drunk Drunk
:whistle: Whistle Whistle
:kid: Kid Kid
:santa: Santa Santa
:donatello: Donatello Donatello
:vampire: Vampire Vampire
:icecream: Icecream Icecream
:rockon: Rockon Rockon
:detective: Detective Detective
:time: Time Time
:holiday: Holiday Holiday
:puppy: Puppy Puppy
:crutch: Crutch Crutch
:think: Think Think
:handshake: Handshake Handshake
:pizza: Pizza Pizza
:confused3: Confused3 Confused3
:stupid: Stupid Stupid
:gossip: Gossip Gossip
:ok: Ok Ok
:chinese: Chinese Chinese
:spam: Spam Spam
:furious: Furious Furious
:nono: Nono Nono
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:sick: Sick Sick
:excl: Excl Excl
:yawn: Yawn Yawn
:laught: Laught Laught
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:winking: Winking Winking
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:scream: Scream Scream
:down: Down Down
:wallbash: Wallbash Wallbash
:in_love: In Love In Love
:rtfm: Rtfm Rtfm
:dizzy: Dizzy Dizzy
:tongue: Tongue Tongue
:horse: Horse Horse
:rap: Rap Rap
:crybaby: Crybaby Crybaby
:threat: Threat Threat
:help: Help Help
:pokey: Pokey Pokey
:cool: Cool Cool
:sweat: Sweat Sweat
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:phone: Phone Phone
:clover: Clover Clover
:starwars: Starwars Starwars
:geek: Geek Geek
:notworthy: Notworthy Notworthy
:cat2: Cat2 Cat2
:smurf: Smurf Smurf
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:smartass: Smartass Smartass
:firefox: Firefox Firefox
:yinyang: Yinyang Yinyang
:lol: Lol Lol
:shopping: Shopping Shopping
:eek: Eek Eek
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:yahoo: Yahoo Yahoo
:lamo: Lamo Lamo
:serenade: Serenade Serenade
:drool: Drool Drool
:wc: Wc Wc
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:sailor: Sailor Sailor
:doctor: Doctor Doctor
:tv: Tv Tv
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:rip: Rip Rip
:dance: Dance Dance
:thumbup: Thumbup Thumbup
:hmm: Hmm Hmm
:puke: Puke Puke
:crazy: Crazy Crazy
:tastey: Tastey Tastey
:haha2: Haha2 Haha2
:pimp: Pimp Pimp
:confused: Confused Confused
:stressed: Stressed Stressed
:goof: Goof Goof
:nyam: Nyam Nyam
:cheers: Cheers Cheers
:sorry: Sorry Sorry
:friend: Friend Friend
:no: No No
:naughty: Naughty Naughty
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:fish: Fish Fish
:zorro: Zorro Zorro
:love: Love Love
:shutup: Shutup Shutup
:evil: Evil Evil
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:wink: Wink Wink
:king: King King
:scared: Scared Scared
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:victory: Victory Victory
:idea: Idea Idea
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:diablo: Diablo Diablo
:toilet: Toilet Toilet
:homestar: Homestar Homestar
:question: Question Question
:cry: Cry Cry
:thinking: Thinking Thinking
:happy: Happy Happy
:plane: Plane Plane
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:sun: Sun Sun
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:oops: Oops Oops
:clap: Clap Clap
:specool: Specool Specool
:fyou: Fyou Fyou
:nonono: Nonono Nonono
:captain: Captain Captain
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:sleep: Sleep Sleep
:fight: Fight Fight
:yes: Yes Yes
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:shit: Shit Shit
:duel: Duel Duel
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:winkiss: Winkiss Winkiss
:kwasny: Kwasny Kwasny
:second: Second Second
:drag: Drag Drag
:watsup: Watsup Watsup
:jester: Jester Jester
:sad: Sad Sad
:dj: Dj Dj
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:hug: Hug Hug
:red_indian: Red Indian Red Indian
:crying: Crying Crying
:throb: Throb Throb
:hi: Hi Hi
:pray: Pray Pray
:cop: Cop Cop
:swoon: Swoon Swoon
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:photo: Photo Photo
:clown: Clown Clown
:stoned: Stoned Stoned
:goodbye: Goodbye Goodbye
:no_clue: No Clue No Clue
:censored: Censored Censored
:sniper: Sniper Sniper
:football: Football Football
:music: Music Music
:smile: Smile Smile
:fireman: Fireman Fireman
:yu: Yu Yu
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:shout: Shout Shout
:em: Em Em
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:laugh: Laugh Laugh
:sheep: Sheep Sheep
:drooling: Drooling Drooling
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:kicking: Kicking Kicking
:samui: Samui Samui
:doh: Doh Doh
:unsure: Unsure Unsure
:hysterical: Hysterical Hysterical
:rlol: Rlol Rlol
:death: Death Death
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:hockey: Hockey Hockey
:punk: Punk Punk
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:taz: Taz Taz
:hammer: Hammer Hammer
:pirate: Pirate Pirate
:confused2: Confused2 Confused2
:stretcher: Stretcher Stretcher
:google: Google Google
:offtopic: Offtopic Offtopic
:chef: Chef Chef
:sos: Sos Sos
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:no2: No2 No2
:nene: Nene Nene
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:shy: Shy Shy
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:yak: Yak Yak
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:wink2: Wink2 Wink2
:kiss: Kiss Kiss
:scooter: Scooter Scooter
:dots: Dots Dots
:walkman: Walkman Walkman
:innocent: Innocent Innocent
:rotfl: Rotfl Rotfl
:disgust: Disgust Disgust
:tomato: Tomato Tomato
:hoover: Hoover Hoover
:ranting: Ranting Ranting
:cry2: Cry2 Cry2
:third: Third Third
:happybday: Happybday Happybday
:play_ball: Play Ball Play Ball
:construction: Construction Construction
:surrender: Surrender Surrender
:group: Group Group
:osama: Osama Osama
:clap2: Clap2 Clap2
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:gathering: Gathering Gathering
:notme: Notme Notme
:cat: Cat Cat
:smoke: Smoke Smoke
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:sly: Sly Sly
:finger: Finger Finger
:yes2: Yes2 Yes2
:listen: Listen Listen
:shocking: Shocking Shocking
:eat: Eat Eat
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:wow: Wow Wow
:lady: Lady Lady
:secret: Secret Secret
:drive: Drive Drive
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:jockey: Jockey Jockey
:saddam: Saddam Saddam
:dntknw: Dntknw Dntknw
:tooth: Tooth Tooth
:hurray: Hurray Hurray
:rifle: Rifle Rifle
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:hitler: Hitler Hitler
:pray2: Pray2 Pray2
:cowboy: Cowboy Cowboy
:talk: Talk Talk
:haha: Haha Haha
:photo2: Photo2 Photo2
:cold: Cold Cold
:strange: Strange Strange
:goodnight: Goodnight Goodnight
:nuke: Nuke Nuke
:chair: Chair Chair
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:fox: Fox Fox
:newyear: Newyear Newyear
:na: Na Na
:smile2: Smile2 Smile2
:first: First First
:zipped: Zipped Zipped
:lookaround: Lookaround Lookaround
:shuriken: Shuriken Shuriken
:euro: Euro Euro
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:2g6: 26 26
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:42m: 42 42
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:2x1: 21 21
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:5i5: 55 55
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:41y: 41 41
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:4u7: 47 47
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:1w9: 19 19

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است