حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:16: 16 16
:8: 8 8
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:27: 27 27
:11: 11 11
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:25: 25 25
:17: 17 17
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:28: 28 28
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:blum1: Blum1 Blum1
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:drinks: Drinks Drinks
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:good: Good Good
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:congratulate: Congratulate Congratulate
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:fool: Fool Fool
:34bye: Bye Bye
:greeting: Greeting Greeting
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:bomb: Bomb Bomb
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:acute: Acute Acute
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:dance2: Dance2 Dance2
:3wink: Wink Wink
:fool3: Fool3 Fool3
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:clapping: Clapping Clapping
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:good2: Good2 Good2
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:blum2: Blum2 Blum2
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:empathy: Empathy Empathy
:yes3: Yes Yes
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:cray: Cray Cray
:3sorry: Sorry Sorry
:fool2: Fool2 Fool2
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:boredom: Boredom Boredom
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:empathy3: Empathy3 Empathy3
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:flower: Flower Flower
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:sleep: Sleep Sleep
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:chair: Chair Chair
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:fox: Fox Fox
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:na: Na Na
:first: First First
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:sniper: Sniper Sniper
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:smile: Smile Smile
:goodnight: Goodnight Goodnight
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:shy: Shy Shy
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:flowers: Flowers Flowers
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:smoke: Smoke Smoke
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:sly: Sly Sly
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:friend: Friend Friend
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:smile2: Smile2 Smile2
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:flex: Flex Flex
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:sick: Sick Sick
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:censored: Censored Censored
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:football: Football Football
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:smurf: Smurf Smurf
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:smartass: Smartass Smartass
:goodbye: Goodbye Goodbye
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:4u7: 47 47
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:2g6: 26 26
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:42m: 42 42
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:2x1: 21 21
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:5i5: 55 55
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:41y: 41 41
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است