حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:11: 11 11
:27: 27 27
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:6: 6 6
:30: 30 30
:22: 22 22
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:25: 25 25
:17: 17 17
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:28: 28 28
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:7: 7 7
:23: 23 23
:15: 15 15
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:10: 10 10
:26: 26 26
:18: 18 18
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:13: 13 13
:5: 5 5
:29: 29 29
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:8: 8 8
:16: 16 16
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:sniper: Sniper Sniper
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:smile: Smile Smile
:drive: Drive Drive
:yu: Yu Yu
:jockey: Jockey Jockey
:shout: Shout Shout
:dntknw: Dntknw Dntknw
:winkiss: Winkiss Winkiss
:hurray: Hurray Hurray
:second: Second Second
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:watsup: Watsup Watsup
:hitler: Hitler Hitler
:sad: Sad Sad
:cowboy: Cowboy Cowboy
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:haha: Haha Haha
:red_indian: Red Indian Red Indian
:cold: Cold Cold
:throb: Throb Throb
:goodnight: Goodnight Goodnight
:pray: Pray Pray
:chair: Chair Chair
:swoon: Swoon Swoon
:fox: Fox Fox
:photo: Photo Photo
:na: Na Na
:stoned: Stoned Stoned
:first: First First
:no_clue: No Clue No Clue
:lookaround: Lookaround Lookaround
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:laught: Laught Laught
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:shy: Shy Shy
:donatello: Donatello Donatello
:yak: Yak Yak
:icecream: Icecream Icecream
:sheep: Sheep Sheep
:detective: Detective Detective
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:holiday: Holiday Holiday
:samui: Samui Samui
:crutch: Crutch Crutch
:unsure: Unsure Unsure
:handshake: Handshake Handshake
:rlol: Rlol Rlol
:confused3: Confused3 Confused3
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:gossip: Gossip Gossip
:punk: Punk Punk
:chinese: Chinese Chinese
:taz: Taz Taz
:furious: Furious Furious
:pirate: Pirate Pirate
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:stretcher: Stretcher Stretcher
:fishing: Fishing Fishing
:offtopic: Offtopic Offtopic
:mad: Mad Mad
:sos: Sos Sos
:excl: Excl Excl
:no2: No2 No2
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:boxed: Boxed Boxed
:lol: Lol Lol
:smoke: Smoke Smoke
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:sly: Sly Sly
:down: Down Down
:yes2: Yes2 Yes2
:in_love: In Love In Love
:shocking: Shocking Shocking
:dizzy: Dizzy Dizzy
:wink2: Wink2 Wink2
:horse: Horse Horse
:scooter: Scooter Scooter
:crybaby: Crybaby Crybaby
:walkman: Walkman Walkman
:help: Help Help
:rotfl: Rotfl Rotfl
:cool: Cool Cool
:tomato: Tomato Tomato
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:ranting: Ranting Ranting
:clover: Clover Clover
:third: Third Third
:geek: Geek Geek
:play_ball: Play Ball Play Ball
:cat2: Cat2 Cat2
:surrender: Surrender Surrender
:flowers: Flowers Flowers
:osama: Osama Osama
:mobile: Mobile Mobile
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:firefox: Firefox Firefox
:notme: Notme Notme
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:evil: Evil Evil
:newyear: Newyear Newyear
:lamo: Lamo Lamo
:smile2: Smile2 Smile2
:drool: Drool Drool
:zipped: Zipped Zipped
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:shuriken: Shuriken Shuriken
:doctor: Doctor Doctor
:wow: Wow Wow
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:secret: Secret Secret
:dance: Dance Dance
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:hmm: Hmm Hmm
:saddam: Saddam Saddam
:crazy: Crazy Crazy
:tooth: Tooth Tooth
:haha2: Haha2 Haha2
:rifle: Rifle Rifle
:confused: Confused Confused
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:goof: Goof Goof
:pray2: Pray2 Pray2
:cheers: Cheers Cheers
:talk: Talk Talk
:friend: Friend Friend
:photo2: Photo2 Photo2
:naughty: Naughty Naughty
:strange: Strange Strange
:fish: Fish Fish
:nuke: Nuke Nuke
:love: Love Love
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:duel: Duel Duel
:king: King King
:sick: Sick Sick
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:yawn: Yawn Yawn
:idea: Idea Idea
:shifty: Shifty Shifty
:diablo: Diablo Diablo
:whistle: Whistle Whistle
:homestar: Homestar Homestar
:santa: Santa Santa
:cry: Cry Cry
:vampire: Vampire Vampire
:happy: Happy Happy
:rockon: Rockon Rockon
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:time: Time Time
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:puppy: Puppy Puppy
:clap: Clap Clap
:think: Think Think
:fyou: Fyou Fyou
:pizza: Pizza Pizza
:captain: Captain Captain
:stupid: Stupid Stupid
:flex: Flex Flex
:ok: Ok Ok
:mad2: Mad2 Mad2
:spam: Spam Spam
:fight: Fight Fight
:nono: Nono Nono
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:smurf: Smurf Smurf
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:smartass: Smartass Smartass
:drag: Drag Drag
:yinyang: Yinyang Yinyang
:jester: Jester Jester
:shopping: Shopping Shopping
:dj: Dj Dj
:winking: Winking Winking
:hug: Hug Hug
:scream: Scream Scream
:crying: Crying Crying
:wallbash: Wallbash Wallbash
:hi: Hi Hi
:rtfm: Rtfm Rtfm
:cop: Cop Cop
:tongue: Tongue Tongue
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:rap: Rap Rap
:clown: Clown Clown
:threat: Threat Threat
:goodbye: Goodbye Goodbye
:pokey: Pokey Pokey
:censored: Censored Censored
:sweat: Sweat Sweat
:football: Football Football
:phone: Phone Phone
:music: Music Music
:starwars: Starwars Starwars
:fireman: Fireman Fireman
:notworthy: Notworthy Notworthy
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:laugh: Laugh Laugh
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:drooling: Drooling Drooling
:zorro: Zorro Zorro
:kicking: Kicking Kicking
:shutup: Shutup Shutup
:doh: Doh Doh
:yahoo: Yahoo Yahoo
:hysterical: Hysterical Hysterical
:serenade: Serenade Serenade
:death: Death Death
:wc: Wc Wc
:hockey: Hockey Hockey
:sailor: Sailor Sailor
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:tv: Tv Tv
:hammer: Hammer Hammer
:rip: Rip Rip
:confused2: Confused2 Confused2
:thumbup: Thumbup Thumbup
:google: Google Google
:puke: Puke Puke
:chef: Chef Chef
:tastey: Tastey Tastey
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:pimp: Pimp Pimp
:nene: Nene Nene
:stressed: Stressed Stressed
:fishhit: Fishhit Fishhit
:nyam: Nyam Nyam
:love2: Love2 Love2
:sorry: Sorry Sorry
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:no: No No
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:listen: Listen Listen
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:sleep: Sleep Sleep
:dots: Dots Dots
:yes: Yes Yes
:innocent: Innocent Innocent
:shit: Shit Shit
:disgust: Disgust Disgust
:wink: Wink Wink
:hoover: Hoover Hoover
:scared: Scared Scared
:cry2: Cry2 Cry2
:victory: Victory Victory
:happybday: Happybday Happybday
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:construction: Construction Construction
:toilet: Toilet Toilet
:group: Group Group
:question: Question Question
:clap2: Clap2 Clap2
:thinking: Thinking Thinking
:gathering: Gathering Gathering
:plane: Plane Plane
:cat: Cat Cat
:sun: Sun Sun
:flower: Flower Flower
:oops: Oops Oops
:man: Man Man
:specool: Specool Specool
:finger: Finger Finger
:nonono: Nonono Nonono
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:4u7: 47 47
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:2g6: 26 26
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:42m: 42 42
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:2x1: 21 21
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:5i5: 55 55
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:41y: 41 41
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است