حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:12: 12 12
:14: 14 14
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:28: 28 28
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:16: 16 16
:8: 8 8
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:27: 27 27
:11: 11 11
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:25: 25 25
:17: 17 17
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:greeting: Greeting Greeting
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:boxed: Boxed Boxed
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:biggrin: Biggrin Biggrin
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:bann: Bann Bann
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:artist: Artist Artist
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:bye: Bye Bye
:sick: Sick Sick
:blind: Blind Blind
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:bath: Bath Bath
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:bag: Bag Bag
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:angry: Angry Angry
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:1eye: 1eye 1eye
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:smurf: Smurf Smurf
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:smartass: Smartass Smartass
:book: Book Book
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:beer: Beer Beer
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:band: Band Band
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:argue: Argue Argue
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:aggressive: Aggressive Aggressive
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:boxing: Boxing Boxing
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:banned: Banned Banned
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:baby: Baby Baby
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:alien: Alien Alien
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:bye2: Bye2 Bye2
:sleep: Sleep Sleep
:blow: Blow Blow
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:batman: Batman Batman
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:balloon: Balloon Balloon
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:apploud: Apploud Apploud
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:2guns: 2guns 2guns
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:sniper: Sniper Sniper
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:smile: Smile Smile
:bored: Bored Bored
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:beta: Beta Beta
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:bangin: Bangin Bangin
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:arrow: Arrow Arrow
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:ah: Ah Ah
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:brow: Brow Brow
:shy: Shy Shy
:bleh: Bleh Bleh
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:bash: Bash Bash
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:bad: Bad Bad
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:angel: Angel Angel
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:smoke: Smoke Smoke
:bye3: Bye3 Bye3
:sly: Sly Sly
:blush: Blush Blush
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:beee: Beee Beee
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:ban: Ban Ban
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:arabia: Arabia Arabia
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:afro: Afro Afro
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:2g6: 26 26
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:42m: 42 42
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:2x1: 21 21
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:5i5: 55 55
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:41y: 41 41
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:4u7: 47 47

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است