حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:46: 46 46
:38: 38 38
:16: 16 16
:8: 8 8
:78: 78 78
:49: 49 49
:27: 27 27
:33: 33 33
:11: 11 11
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:30: 30 30
:44: 44 44
:22: 22 22
:36: 36 36
:6: 6 6
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:55: 55 55
:47: 47 47
:25: 25 25
:17: 17 17
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:58: 58 58
:50: 50 50
:28: 28 28
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:61: 61 61
:23: 23 23
:37: 37 37
:15: 15 15
:7: 7 7
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:64: 64 64
:56: 56 56
:26: 26 26
:40: 40 40
:18: 18 18
:32: 32 32
:10: 10 10
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:59: 59 59
:51: 51 51
:29: 29 29
:43: 43 43
:35: 35 35
:13: 13 13
:5: 5 5
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:lady: Lady Lady
:boxing: Boxing Boxing
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:banned: Banned Banned
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:baby: Baby Baby
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:alien: Alien Alien
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:smile: Smile Smile
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:kid: Kid Kid
:blow: Blow Blow
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:batman: Batman Batman
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:balloon: Balloon Balloon
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:apploud: Apploud Apploud
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:2guns: 2guns 2guns
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:bye2: Bye2 Bye2
:drunk: Drunk Drunk
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:shy: Shy Shy
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:bored: Bored Bored
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:beta: Beta Beta
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:bangin: Bangin Bangin
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:arrow: Arrow Arrow
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:ah: Ah Ah
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:eek: Eek Eek
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:sly: Sly Sly
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:brow: Brow Brow
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:bleh: Bleh Bleh
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:bash: Bash Bash
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:bad: Bad Bad
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:angel: Angel Angel
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:king: King King
:blush: Blush Blush
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:beee: Beee Beee
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:ban: Ban Ban
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:arabia: Arabia Arabia
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:afro: Afro Afro
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:bye3: Bye3 Bye3
:duel: Duel Duel
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:sick: Sick Sick
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:kwasny: Kwasny Kwasny
:boxed: Boxed Boxed
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:biggrin: Biggrin Biggrin
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:bann: Bann Bann
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:artist: Artist Artist
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:smartass: Smartass Smartass
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:kicking: Kicking Kicking
:blind: Blind Blind
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:bath: Bath Bath
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:bag: Bag Bag
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:angry: Angry Angry
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:1eye: 1eye 1eye
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:bye: Bye Bye
:drooling: Drooling Drooling
:serenade: Serenade Serenade
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:yahoo: Yahoo Yahoo
:kiss: Kiss Kiss
:book: Book Book
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:beer: Beer Beer
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:band: Band Band
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:argue: Argue Argue
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:aggressive: Aggressive Aggressive
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:eat: Eat Eat
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:2x1: 21 21
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:5i5: 55 55
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:41y: 41 41
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:4u7: 47 47
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:2g6: 26 26
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:42m: 42 42
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است