حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:16: 16 16
:8: 8 8
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:27: 27 27
:11: 11 11
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:25: 25 25
:17: 17 17
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:28: 28 28
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:fox: Fox Fox
:samui: Samui Samui
:na: Na Na
:unsure: Unsure Unsure
:first: First First
:rlol: Rlol Rlol
:lookaround: Lookaround Lookaround
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:euro: Euro Euro
:punk: Punk Punk
:lady: Lady Lady
:taz: Taz Taz
:drive: Drive Drive
:pirate: Pirate Pirate
:jockey: Jockey Jockey
:stretcher: Stretcher Stretcher
:dntknw: Dntknw Dntknw
:offtopic: Offtopic Offtopic
:hurray: Hurray Hurray
:sos: Sos Sos
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:no2: No2 No2
:hitler: Hitler Hitler
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:shy: Shy Shy
:cold: Cold Cold
:yak: Yak Yak
:goodnight: Goodnight Goodnight
:sheep: Sheep Sheep
:chair: Chair Chair
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:nerd: Nerd Nerd
:walkman: Walkman Walkman
:fishing: Fishing Fishing
:rotfl: Rotfl Rotfl
:mad: Mad Mad
:tomato: Tomato Tomato
:excl: Excl Excl
:ranting: Ranting Ranting
:laught: Laught Laught
:third: Third Third
:drunk: Drunk Drunk
:play_ball: Play Ball Play Ball
:kid: Kid Kid
:surrender: Surrender Surrender
:donatello: Donatello Donatello
:osama: Osama Osama
:icecream: Icecream Icecream
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:detective: Detective Detective
:notme: Notme Notme
:holiday: Holiday Holiday
:smoke: Smoke Smoke
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:sly: Sly Sly
:confused3: Confused3 Confused3
:yes2: Yes2 Yes2
:gossip: Gossip Gossip
:shocking: Shocking Shocking
:chinese: Chinese Chinese
:wink2: Wink2 Wink2
:furious: Furious Furious
:scooter: Scooter Scooter
:canadian: Canadian Canadian
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:flowers: Flowers Flowers
:saddam: Saddam Saddam
:mobile: Mobile Mobile
:tooth: Tooth Tooth
:firefox: Firefox Firefox
:rifle: Rifle Rifle
:lol: Lol Lol
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:eek: Eek Eek
:pray2: Pray2 Pray2
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:talk: Talk Talk
:down: Down Down
:photo2: Photo2 Photo2
:in_love: In Love In Love
:strange: Strange Strange
:dizzy: Dizzy Dizzy
:nuke: Nuke Nuke
:horse: Horse Horse
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:crybaby: Crybaby Crybaby
:newyear: Newyear Newyear
:help: Help Help
:smile2: Smile2 Smile2
:cool: Cool Cool
:zipped: Zipped Zipped
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:shuriken: Shuriken Shuriken
:clover: Clover Clover
:wow: Wow Wow
:geek: Geek Geek
:secret: Secret Secret
:cat2: Cat2 Cat2
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:friend: Friend Friend
:santa: Santa Santa
:naughty: Naughty Naughty
:vampire: Vampire Vampire
:fish: Fish Fish
:rockon: Rockon Rockon
:love: Love Love
:time: Time Time
:evil: Evil Evil
:puppy: Puppy Puppy
:lamo: Lamo Lamo
:think: Think Think
:drool: Drool Drool
:pizza: Pizza Pizza
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:stupid: Stupid Stupid
:doctor: Doctor Doctor
:ok: Ok Ok
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:spam: Spam Spam
:dance: Dance Dance
:nono: Nono Nono
:hmm: Hmm Hmm
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:sick: Sick Sick
:confused: Confused Confused
:yawn: Yawn Yawn
:goof: Goof Goof
:shifty: Shifty Shifty
:cheers: Cheers Cheers
:whistle: Whistle Whistle
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:wallbash: Wallbash Wallbash
:flex: Flex Flex
:rtfm: Rtfm Rtfm
:mad2: Mad2 Mad2
:tongue: Tongue Tongue
:fight: Fight Fight
:rap: Rap Rap
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:threat: Threat Threat
:duel: Duel Duel
:pokey: Pokey Pokey
:king: King King
:sweat: Sweat Sweat
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:phone: Phone Phone
:idea: Idea Idea
:starwars: Starwars Starwars
:diablo: Diablo Diablo
:notworthy: Notworthy Notworthy
:homestar: Homestar Homestar
:smurf: Smurf Smurf
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:smartass: Smartass Smartass
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:yinyang: Yinyang Yinyang
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:shopping: Shopping Shopping
:clap: Clap Clap
:winking: Winking Winking
:fyou: Fyou Fyou
:scream: Scream Scream
:captain: Captain Captain
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:wc: Wc Wc
:football: Football Football
:sailor: Sailor Sailor
:music: Music Music
:tv: Tv Tv
:fireman: Fireman Fireman
:rip: Rip Rip
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:thumbup: Thumbup Thumbup
:em: Em Em
:puke: Puke Puke
:kwasny: Kwasny Kwasny
:tastey: Tastey Tastey
:drag: Drag Drag
:pimp: Pimp Pimp
:jester: Jester Jester
:stressed: Stressed Stressed
:dj: Dj Dj
:nyam: Nyam Nyam
:hug: Hug Hug
:sorry: Sorry Sorry
:crying: Crying Crying
:no: No No
:hi: Hi Hi
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:cop: Cop Cop
:zorro: Zorro Zorro
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:shutup: Shutup Shutup
:clown: Clown Clown
:yahoo: Yahoo Yahoo
:goodbye: Goodbye Goodbye
:serenade: Serenade Serenade
:censored: Censored Censored
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:nene: Nene Nene
:victory: Victory Victory
:fishhit: Fishhit Fishhit
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:love2: Love2 Love2
:toilet: Toilet Toilet
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:question: Question Question
:laugh: Laugh Laugh
:thinking: Thinking Thinking
:drooling: Drooling Drooling
:plane: Plane Plane
:kicking: Kicking Kicking
:sun: Sun Sun
:doh: Doh Doh
:oops: Oops Oops
:hysterical: Hysterical Hysterical
:specool: Specool Specool
:death: Death Death
:nonono: Nonono Nonono
:hockey: Hockey Hockey
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:sleep: Sleep Sleep
:confused2: Confused2 Confused2
:yes: Yes Yes
:google: Google Google
:shit: Shit Shit
:chef: Chef Chef
:wink: Wink Wink
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:scared: Scared Scared
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:watsup: Watsup Watsup
:flower: Flower Flower
:sad: Sad Sad
:man: Man Man
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:finger: Finger Finger
:red_indian: Red Indian Red Indian
:listen: Listen Listen
:throb: Throb Throb
:eat: Eat Eat
:pray: Pray Pray
:kiss: Kiss Kiss
:swoon: Swoon Swoon
:dots: Dots Dots
:photo: Photo Photo
:innocent: Innocent Innocent
:stoned: Stoned Stoned
:disgust: Disgust Disgust
:no_clue: No Clue No Clue
:hoover: Hoover Hoover
:sniper: Sniper Sniper
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:smile: Smile Smile
:construction: Construction Construction
:yu: Yu Yu
:group: Group Group
:shout: Shout Shout
:clap2: Clap2 Clap2
:winkiss: Winkiss Winkiss
:gathering: Gathering Gathering
:second: Second Second
:cat: Cat Cat
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:4u7: 47 47
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:2g6: 26 26
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:x7: 7 7
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:42m: 42 42
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:2x1: 21 21
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5i5: 55 55
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:41y: 41 41
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است