حرف روز  

بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:11: 11 11
:27: 27 27
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:22: 22 22
:6: 6 6
:30: 30 30
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:25: 25 25
:17: 17 17
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:28: 28 28
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:13: 13 13
:5: 5 5
:29: 29 29
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:16: 16 16
:8: 8 8
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:greeting: Greeting Greeting
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:fool3: Fool3 Fool3
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:good2: Good2 Good2
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:fool2: Fool2 Fool2
:cray: Cray Cray
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:good: Good Good
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:fool: Fool Fool
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:flowers: Flowers Flowers
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:sick: Sick Sick
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:friend: Friend Friend
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:smurf: Smurf Smurf
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:smartass: Smartass Smartass
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:clap: Clap Clap
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:flex: Flex Flex
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:shit: Shit Shit
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:football: Football Football
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:sleep: Sleep Sleep
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:yes: Yes Yes
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:sniper: Sniper Sniper
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:smile: Smile Smile
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:flower: Flower Flower
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:shy: Shy Shy
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:fox: Fox Fox
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:na: Na Na
:first: First First
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:smoke: Smoke Smoke
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:sly: Sly Sly
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:chinese: Chinese Chinese
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:smile2: Smile2 Smile2
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:gossip: Gossip Gossip
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:2g6: 26 26
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:42m: 42 42
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:2x1: 21 21
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:5i5: 55 55
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:41y: 41 41
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:4u7: 47 47
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است