حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:12: 12 12
:14: 14 14
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:25: 25 25
:17: 17 17
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:28: 28 28
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:16: 16 16
:8: 8 8
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:27: 27 27
:11: 11 11
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:angry: Angry Angry
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:1eye: 1eye 1eye
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:bye: Bye Bye
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:blind: Blind Blind
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:bath: Bath Bath
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:bag: Bag Bag
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:aggressive: Aggressive Aggressive
:sniper: Sniper Sniper
:smile: Smile Smile
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:book: Book Book
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:beer: Beer Beer
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:band: Band Band
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:argue: Argue Argue
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:alien: Alien Alien
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:shy: Shy Shy
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:boxing: Boxing Boxing
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:banned: Banned Banned
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:baby: Baby Baby
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:2guns: 2guns 2guns
:smoke: Smoke Smoke
:sly: Sly Sly
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:bye2: Bye2 Bye2
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:blow: Blow Blow
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:batman: Batman Batman
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:balloon: Balloon Balloon
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:apploud: Apploud Apploud
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:ah: Ah Ah
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:bored: Bored Bored
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:beta: Beta Beta
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:bangin: Bangin Bangin
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:arrow: Arrow Arrow
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:angel: Angel Angel
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:sick: Sick Sick
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:brow: Brow Brow
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:bleh: Bleh Bleh
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:bash: Bash Bash
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:bad: Bad Bad
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:notworthy: Notworthy Notworthy
:afro: Afro Afro
:smurf: Smurf Smurf
:smartass: Smartass Smartass
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:bye3: Bye3 Bye3
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:blush: Blush Blush
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:beee: Beee Beee
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:ban: Ban Ban
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:arabia: Arabia Arabia
:starwars: Starwars Starwars
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:boxed: Boxed Boxed
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:biggrin: Biggrin Biggrin
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:bann: Bann Bann
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:artist: Artist Artist
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:f3: 3 3
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:7_002: 7 002 7 002
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:42m: 42 42
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:z6: 6 6
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:2x1: 21 21
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:1mm4: 14 14
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:5i5: 55 55
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:8_002: 8 002 8 002
:4h: 4 4
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:41y: 41 41
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:x7: 7 7
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:1w9: 19 19
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:4u7: 47 47
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:x5: 5 5
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:2g6: 26 26
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:10nh: 10 10
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است