حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:11: 11 11
:27: 27 27
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:6: 6 6
:30: 30 30
:22: 22 22
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:25: 25 25
:17: 17 17
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:28: 28 28
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:7: 7 7
:23: 23 23
:15: 15 15
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:10: 10 10
:26: 26 26
:18: 18 18
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:13: 13 13
:5: 5 5
:29: 29 29
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:8: 8 8
:16: 16 16
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:greeting: Greeting Greeting
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:boxed: Boxed Boxed
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:biggrin: Biggrin Biggrin
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:bann: Bann Bann
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:artist: Artist Artist
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:bye: Bye Bye
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:blind: Blind Blind
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:bath: Bath Bath
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:bag: Bag Bag
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:angry: Angry Angry
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:1eye: 1eye 1eye
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:book: Book Book
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:beer: Beer Beer
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:band: Band Band
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:argue: Argue Argue
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:aggressive: Aggressive Aggressive
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:smile: Smile Smile
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:shy: Shy Shy
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:boxing: Boxing Boxing
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:banned: Banned Banned
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:baby: Baby Baby
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:alien: Alien Alien
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:bye2: Bye2 Bye2
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:blow: Blow Blow
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:batman: Batman Batman
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:balloon: Balloon Balloon
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:apploud: Apploud Apploud
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:2guns: 2guns 2guns
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:sly: Sly Sly
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:bored: Bored Bored
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:beta: Beta Beta
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:bangin: Bangin Bangin
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:arrow: Arrow Arrow
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:ah: Ah Ah
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:brow: Brow Brow
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:bleh: Bleh Bleh
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:bash: Bash Bash
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:bad: Bad Bad
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:angel: Angel Angel
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:sick: Sick Sick
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:bye3: Bye3 Bye3
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:blush: Blush Blush
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:beee: Beee Beee
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:ban: Ban Ban
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:arabia: Arabia Arabia
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:afro: Afro Afro
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:smartass: Smartass Smartass
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:2g6: 26 26
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:42m: 42 42
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:2x1: 21 21
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:5i5: 55 55
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:41y: 41 41
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:4u7: 47 47
:1 (6): 1 (6) 1 (6)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است