حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:16: 16 16
:8: 8 8
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:27: 27 27
:11: 11 11
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:25: 25 25
:17: 17 17
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:28: 28 28
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:fool3: Fool3 Fool3
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:clapping: Clapping Clapping
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:good2: Good2 Good2
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:fool2: Fool2 Fool2
:cray: Cray Cray
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:good: Good Good
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:fool: Fool Fool
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:greeting: Greeting Greeting
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:bye: Bye Bye
:sleep: Sleep Sleep
:blind: Blind Blind
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:bath: Bath Bath
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:bag: Bag Bag
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:angry: Angry Angry
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:1eye: 1eye 1eye
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:smile: Smile Smile
:book: Book Book
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:beer: Beer Beer
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:band: Band Band
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:argue: Argue Argue
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:aggressive: Aggressive Aggressive
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:boxing: Boxing Boxing
:shy: Shy Shy
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:banned: Banned Banned
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:baby: Baby Baby
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:alien: Alien Alien
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:bye2: Bye2 Bye2
:sly: Sly Sly
:blow: Blow Blow
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:batman: Batman Batman
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:balloon: Balloon Balloon
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:apploud: Apploud Apploud
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:2guns: 2guns 2guns
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:smile2: Smile2 Smile2
:bored: Bored Bored
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:beta: Beta Beta
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:bangin: Bangin Bangin
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:arrow: Arrow Arrow
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:ah: Ah Ah
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:brow: Brow Brow
:sick: Sick Sick
:bleh: Bleh Bleh
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:bash: Bash Bash
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:bad: Bad Bad
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:angel: Angel Angel
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:bye3: Bye3 Bye3
:smartass: Smartass Smartass
:blush: Blush Blush
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:beee: Beee Beee
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:ban: Ban Ban
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:arabia: Arabia Arabia
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:afro: Afro Afro
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:boxed: Boxed Boxed
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:biggrin: Biggrin Biggrin
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:bann: Bann Bann
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:artist: Artist Artist
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:1mm4: 14 14
:7_002: 7 002 7 002
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:42m: 42 42
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:4h: 4 4
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:2x1: 21 21
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:x7: 7 7
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:5i5: 55 55
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:1w9: 19 19
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:41y: 41 41
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:x5: 5 5
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:10nh: 10 10
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:4u7: 47 47
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:f3: 3 3
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:2g6: 26 26
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:z6: 6 6
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است