حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:23: 23 23
:15: 15 15
:101: 101 101
:7: 7 7
:73: 73 73
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:26: 26 26
:112: 112 112
:18: 18 18
:104: 104 104
:10: 10 10
:76: 76 76
:55: 55 55
:47: 47 47
:29: 29 29
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:13: 13 13
:79: 79 79
:5: 5 5
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:16: 16 16
:102: 102 102
:8: 8 8
:74: 74 74
:61: 61 61
:37: 37 37
:27: 27 27
:113: 113 113
:105: 105 105
:11: 11 11
:77: 77 77
:69: 69 69
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:30: 30 30
:32: 32 32
:22: 22 22
:108: 108 108
:100: 100 100
:6: 6 6
:72: 72 72
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:25: 25 25
:111: 111 111
:17: 17 17
:103: 103 103
:75: 75 75
:46: 46 46
:38: 38 38
:28: 28 28
:78: 78 78
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:sly: Sly Sly
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:smoke: Smoke Smoke
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:flower: Flower Flower
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:smile2: Smile2 Smile2
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:sick: Sick Sick
:na: Na Na
:first: First First
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:fox: Fox Fox
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:smartass: Smartass Smartass
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:smurf: Smurf Smurf
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:flowers: Flowers Flowers
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:sleep: Sleep Sleep
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:friend: Friend Friend
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:flex: Flex Flex
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:sniper: Sniper Sniper
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:smile: Smile Smile
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:shy: Shy Shy
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:football: Football Football
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:5i5: 55 55
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:41y: 41 41
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:4u7: 47 47
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:2g6: 26 26
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:42m: 42 42
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:2x1: 21 21
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:z6: 6 6
:1 (2): 1 (2) 1 (2)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است