حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:23: 23 23
:15: 15 15
:40: 40 40
:7: 7 7
:32: 32 32
:108: 108 108
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:26: 26 26
:51: 51 51
:18: 18 18
:43: 43 43
:10: 10 10
:35: 35 35
:111: 111 111
:78: 78 78
:29: 29 29
:46: 46 46
:13: 13 13
:38: 38 38
:5: 5 5
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:16: 16 16
:8: 8 8
:33: 33 33
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:27: 27 27
:44: 44 44
:11: 11 11
:36: 36 36
:112: 112 112
:107: 107 107
:79: 79 79
:30: 30 30
:55: 55 55
:22: 22 22
:47: 47 47
:6: 6 6
:31: 31 31
:115: 115 115
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:25: 25 25
:50: 50 50
:17: 17 17
:34: 34 34
:110: 110 110
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:28: 28 28
:37: 37 37
:113: 113 113
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:acute: Acute Acute
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:clapping: Clapping Clapping
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:blum2: Blum2 Blum2
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:fool2: Fool2 Fool2
:cray: Cray Cray
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:fool: Fool Fool
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:bomb: Bomb Bomb
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:smartass: Smartass Smartass
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:bye: Bye Bye
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:blind: Blind Blind
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:bath: Bath Bath
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:bag: Bag Bag
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:angry: Angry Angry
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:1eye: 1eye 1eye
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:book: Book Book
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:beer: Beer Beer
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:band: Band Band
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:argue: Argue Argue
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:aggressive: Aggressive Aggressive
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:sleep: Sleep Sleep
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:boxing: Boxing Boxing
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:banned: Banned Banned
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:baby: Baby Baby
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:alien: Alien Alien
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:smile: Smile Smile
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:bye2: Bye2 Bye2
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:blow: Blow Blow
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:batman: Batman Batman
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:balloon: Balloon Balloon
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:apploud: Apploud Apploud
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:2guns: 2guns 2guns
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:shy: Shy Shy
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:bored: Bored Bored
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:beta: Beta Beta
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:bangin: Bangin Bangin
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:arrow: Arrow Arrow
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:ah: Ah Ah
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:sly: Sly Sly
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:brow: Brow Brow
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:bleh: Bleh Bleh
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:bash: Bash Bash
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:bad: Bad Bad
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:angel: Angel Angel
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:smile2: Smile2 Smile2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:bye3: Bye3 Bye3
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:blush: Blush Blush
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:beee: Beee Beee
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:ban: Ban Ban
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:arabia: Arabia Arabia
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:afro: Afro Afro
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:sick: Sick Sick
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:boxed: Boxed Boxed
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:biggrin: Biggrin Biggrin
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:bann: Bann Bann
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:artist: Artist Artist
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:1mm4: 14 14
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:42m: 42 42
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:4h: 4 4
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2x1: 21 21
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:x7: 7 7
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:1w9: 19 19
:5i5: 55 55
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:41y: 41 41
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:x5: 5 5
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:10nh: 10 10
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:4u7: 47 47
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:f3: 3 3
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2g6: 26 26
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:z6: 6 6
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)

All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است