حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:16: 16 16
:8: 8 8
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:27: 27 27
:11: 11 11
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:25: 25 25
:17: 17 17
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:28: 28 28
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:flex: Flex Flex
:sorry: Sorry Sorry
:mad2: Mad2 Mad2
:no: No No
:fight: Fight Fight
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:em: Em Em
:sleep: Sleep Sleep
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:football: Football Football
:specool: Specool Specool
:music: Music Music
:nonono: Nonono Nonono
:fireman: Fireman Fireman
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:smile: Smile Smile
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:stoned: Stoned Stoned
:nene: Nene Nene
:no_clue: No Clue No Clue
:fishhit: Fishhit Fishhit
:sniper: Sniper Sniper
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:shy: Shy Shy
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:flower: Flower Flower
:sos: Sos Sos
:man: Man Man
:no2: No2 No2
:finger: Finger Finger
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:sly: Sly Sly
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:fox: Fox Fox
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:na: Na Na
:notme: Notme Notme
:first: First First
:smoke: Smoke Smoke
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:smile2: Smile2 Smile2
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:strange: Strange Strange
:nerd: Nerd Nerd
:nuke: Nuke Nuke
:fishing: Fishing Fishing
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:mad: Mad Mad
:newyear: Newyear Newyear
:excl: Excl Excl
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:eek: Eek Eek
:sick: Sick Sick
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:flowers: Flowers Flowers
:spam: Spam Spam
:mobile: Mobile Mobile
:nono: Nono Nono
:firefox: Firefox Firefox
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:lol: Lol Lol
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:smartass: Smartass Smartass
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:friend: Friend Friend
:starwars: Starwars Starwars
:naughty: Naughty Naughty
:notworthy: Notworthy Notworthy
:fish: Fish Fish
:smurf: Smurf Smurf
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:42m: 42 42
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:2x1: 21 21
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:5i5: 55 55
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:41y: 41 41
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:4u7: 47 47
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:2g6: 26 26
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)

All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است