حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:13: 13 13
:5: 5 5
:29: 29 29
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:8: 8 8
:16: 16 16
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:11: 11 11
:27: 27 27
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:6: 6 6
:30: 30 30
:22: 22 22
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:25: 25 25
:17: 17 17
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:28: 28 28
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:7: 7 7
:23: 23 23
:15: 15 15
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:10: 10 10
:26: 26 26
:18: 18 18
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:sleep: Sleep Sleep
:mobile: Mobile Mobile
:yes: Yes Yes
:firefox: Firefox Firefox
:shit: Shit Shit
:lol: Lol Lol
:wink: Wink Wink
:eek: Eek Eek
:scared: Scared Scared
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:victory: Victory Victory
:down: Down Down
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:in_love: In Love In Love
:toilet: Toilet Toilet
:dizzy: Dizzy Dizzy
:question: Question Question
:horse: Horse Horse
:thinking: Thinking Thinking
:crybaby: Crybaby Crybaby
:plane: Plane Plane
:help: Help Help
:sun: Sun Sun
:cool: Cool Cool
:oops: Oops Oops
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:specool: Specool Specool
:clover: Clover Clover
:nonono: Nonono Nonono
:geek: Geek Geek
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:naughty: Naughty Naughty
:yu: Yu Yu
:fish: Fish Fish
:shout: Shout Shout
:love: Love Love
:winkiss: Winkiss Winkiss
:evil: Evil Evil
:second: Second Second
:lamo: Lamo Lamo
:watsup: Watsup Watsup
:drool: Drool Drool
:sad: Sad Sad
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:doctor: Doctor Doctor
:red_indian: Red Indian Red Indian
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:throb: Throb Throb
:dance: Dance Dance
:pray: Pray Pray
:hmm: Hmm Hmm
:swoon: Swoon Swoon
:crazy: Crazy Crazy
:photo: Photo Photo
:haha2: Haha2 Haha2
:stoned: Stoned Stoned
:confused: Confused Confused
:no_clue: No Clue No Clue
:goof: Goof Goof
:sniper: Sniper Sniper
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:smile: Smile Smile
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:flex: Flex Flex
:shy: Shy Shy
:mad2: Mad2 Mad2
:yak: Yak Yak
:fight: Fight Fight
:sheep: Sheep Sheep
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:duel: Duel Duel
:samui: Samui Samui
:king: King King
:unsure: Unsure Unsure
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:rlol: Rlol Rlol
:idea: Idea Idea
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:diablo: Diablo Diablo
:punk: Punk Punk
:homestar: Homestar Homestar
:taz: Taz Taz
:cry: Cry Cry
:pirate: Pirate Pirate
:happy: Happy Happy
:stretcher: Stretcher Stretcher
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:offtopic: Offtopic Offtopic
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:sos: Sos Sos
:clap: Clap Clap
:no2: No2 No2
:fyou: Fyou Fyou
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:captain: Captain Captain
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:music: Music Music
:yes2: Yes2 Yes2
:fireman: Fireman Fireman
:shocking: Shocking Shocking
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:wink2: Wink2 Wink2
:em: Em Em
:scooter: Scooter Scooter
:kwasny: Kwasny Kwasny
:walkman: Walkman Walkman
:drag: Drag Drag
:rotfl: Rotfl Rotfl
:jester: Jester Jester
:tomato: Tomato Tomato
:dj: Dj Dj
:ranting: Ranting Ranting
:hug: Hug Hug
:third: Third Third
:crying: Crying Crying
:play_ball: Play Ball Play Ball
:hi: Hi Hi
:surrender: Surrender Surrender
:cop: Cop Cop
:osama: Osama Osama
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:clown: Clown Clown
:notme: Notme Notme
:goodbye: Goodbye Goodbye
:smoke: Smoke Smoke
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:sly: Sly Sly
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:nene: Nene Nene
:zipped: Zipped Zipped
:fishhit: Fishhit Fishhit
:shuriken: Shuriken Shuriken
:love2: Love2 Love2
:wow: Wow Wow
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:secret: Secret Secret
:laugh: Laugh Laugh
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:drooling: Drooling Drooling
:saddam: Saddam Saddam
:kicking: Kicking Kicking
:tooth: Tooth Tooth
:doh: Doh Doh
:rifle: Rifle Rifle
:hysterical: Hysterical Hysterical
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:death: Death Death
:pray2: Pray2 Pray2
:hockey: Hockey Hockey
:talk: Talk Talk
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:photo2: Photo2 Photo2
:hammer: Hammer Hammer
:strange: Strange Strange
:confused2: Confused2 Confused2
:nuke: Nuke Nuke
:google: Google Google
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:chef: Chef Chef
:newyear: Newyear Newyear
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:smile2: Smile2 Smile2
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:flower: Flower Flower
:sick: Sick Sick
:man: Man Man
:yawn: Yawn Yawn
:finger: Finger Finger
:shifty: Shifty Shifty
:listen: Listen Listen
:whistle: Whistle Whistle
:eat: Eat Eat
:santa: Santa Santa
:kiss: Kiss Kiss
:vampire: Vampire Vampire
:dots: Dots Dots
:rockon: Rockon Rockon
:innocent: Innocent Innocent
:time: Time Time
:disgust: Disgust Disgust
:puppy: Puppy Puppy
:hoover: Hoover Hoover
:think: Think Think
:cry2: Cry2 Cry2
:pizza: Pizza Pizza
:happybday: Happybday Happybday
:stupid: Stupid Stupid
:construction: Construction Construction
:ok: Ok Ok
:group: Group Group
:spam: Spam Spam
:clap2: Clap2 Clap2
:nono: Nono Nono
:gathering: Gathering Gathering
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:cat: Cat Cat
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:na: Na Na
:yinyang: Yinyang Yinyang
:first: First First
:shopping: Shopping Shopping
:lookaround: Lookaround Lookaround
:winking: Winking Winking
:euro: Euro Euro
:scream: Scream Scream
:lady: Lady Lady
:wallbash: Wallbash Wallbash
:drive: Drive Drive
:rtfm: Rtfm Rtfm
:jockey: Jockey Jockey
:tongue: Tongue Tongue
:dntknw: Dntknw Dntknw
:rap: Rap Rap
:hurray: Hurray Hurray
:threat: Threat Threat
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:pokey: Pokey Pokey
:hitler: Hitler Hitler
:sweat: Sweat Sweat
:cowboy: Cowboy Cowboy
:phone: Phone Phone
:haha: Haha Haha
:starwars: Starwars Starwars
:cold: Cold Cold
:notworthy: Notworthy Notworthy
:goodnight: Goodnight Goodnight
:smurf: Smurf Smurf
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:smartass: Smartass Smartass
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:nerd: Nerd Nerd
:zorro: Zorro Zorro
:fishing: Fishing Fishing
:shutup: Shutup Shutup
:mad: Mad Mad
:yahoo: Yahoo Yahoo
:excl: Excl Excl
:serenade: Serenade Serenade
:laught: Laught Laught
:wc: Wc Wc
:drunk: Drunk Drunk
:sailor: Sailor Sailor
:kid: Kid Kid
:tv: Tv Tv
:donatello: Donatello Donatello
:rip: Rip Rip
:icecream: Icecream Icecream
:thumbup: Thumbup Thumbup
:detective: Detective Detective
:puke: Puke Puke
:holiday: Holiday Holiday
:tastey: Tastey Tastey
:crutch: Crutch Crutch
:pimp: Pimp Pimp
:handshake: Handshake Handshake
:stressed: Stressed Stressed
:confused3: Confused3 Confused3
:nyam: Nyam Nyam
:gossip: Gossip Gossip
:sorry: Sorry Sorry
:chinese: Chinese Chinese
:no: No No
:furious: Furious Furious
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:canadian: Canadian Canadian
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:2g6: 26 26
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:42m: 42 42
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:2x1: 21 21
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:5i5: 55 55
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:41y: 41 41
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:4u7: 47 47
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است