حرف روز  

بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:16: 16 16
:8: 8 8
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:27: 27 27
:11: 11 11
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:25: 25 25
:17: 17 17
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:28: 28 28
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:38: 38 38
:78: 78 78
:46: 46 46
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:blum1: Blum1 Blum1
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:drinks: Drinks Drinks
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:good: Good Good
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:congratulate: Congratulate Congratulate
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:fool: Fool Fool
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:bomb: Bomb Bomb
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:greeting: Greeting Greeting
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:acute: Acute Acute
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:dance2: Dance2 Dance2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:fool3: Fool3 Fool3
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:clapping: Clapping Clapping
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:blum2: Blum2 Blum2
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:empathy: Empathy Empathy
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:good2: Good2 Good2
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:cray: Cray Cray
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:fool2: Fool2 Fool2
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:boredom: Boredom Boredom
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:throb: Throb Throb
:bad: Bad Bad
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:angel: Angel Angel
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:smile: Smile Smile
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:winkiss: Winkiss Winkiss
:brow: Brow Brow
:second: Second Second
:watsup: Watsup Watsup
:bleh: Bleh Bleh
:sad: Sad Sad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:bash: Bash Bash
:red_indian: Red Indian Red Indian
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:taz: Taz Taz
:arabia: Arabia Arabia
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:afro: Afro Afro
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:shy: Shy Shy
:yak: Yak Yak
:bye3: Bye3 Bye3
:sheep: Sheep Sheep
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:blush: Blush Blush
:samui: Samui Samui
:unsure: Unsure Unsure
:beee: Beee Beee
:rlol: Rlol Rlol
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:ban: Ban Ban
:punk: Punk Punk
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:third: Third Third
:artist: Artist Artist
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:sly: Sly Sly
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:wink2: Wink2 Wink2
:boxed: Boxed Boxed
:scooter: Scooter Scooter
:walkman: Walkman Walkman
:biggrin: Biggrin Biggrin
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:bann: Bann Bann
:ranting: Ranting Ranting
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:angry: Angry Angry
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:1eye: 1eye 1eye
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:wow: Wow Wow
:bye: Bye Bye
:secret: Secret Secret
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:blind: Blind Blind
:saddam: Saddam Saddam
:tooth: Tooth Tooth
:bath: Bath Bath
:rifle: Rifle Rifle
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:bag: Bag Bag
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:think: Think Think
:argue: Argue Argue
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:aggressive: Aggressive Aggressive
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:sick: Sick Sick
:yawn: Yawn Yawn
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:shifty: Shifty Shifty
:whistle: Whistle Whistle
:book: Book Book
:santa: Santa Santa
:vampire: Vampire Vampire
:beer: Beer Beer
:rockon: Rockon Rockon
:time: Time Time
:band: Band Band
:puppy: Puppy Puppy
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:threat: Threat Threat
:baby: Baby Baby
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:alien: Alien Alien
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:smartass: Smartass Smartass
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:winking: Winking Winking
:boxing: Boxing Boxing
:scream: Scream Scream
:wallbash: Wallbash Wallbash
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:banned: Banned Banned
:rap: Rap Rap
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:tastey: Tastey Tastey
:apploud: Apploud Apploud
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:2guns: 2guns 2guns
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:yahoo: Yahoo Yahoo
:bye2: Bye2 Bye2
:serenade: Serenade Serenade
:wc: Wc Wc
:blow: Blow Blow
:sailor: Sailor Sailor
:tv: Tv Tv
:batman: Batman Batman
:rip: Rip Rip
:thumbup: Thumbup Thumbup
:balloon: Balloon Balloon
:puke: Puke Puke
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:thinking: Thinking Thinking
:arrow: Arrow Arrow
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:ah: Ah Ah
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:yes: Yes Yes
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:shit: Shit Shit
:wink: Wink Wink
:bored: Bored Bored
:scared: Scared Scared
:victory: Victory Victory
:beta: Beta Beta
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:toilet: Toilet Toilet
:bangin: Bangin Bangin
:question: Question Question
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:4u7: 47 47
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:2g6: 26 26
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:42m: 42 42
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:2x1: 21 21
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:4h: 4 4
:5i5: 55 55
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:41y: 41 41
:1 (4): 1 (4) 1 (4)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است