حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:27: 27 27
:11: 11 11
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:25: 25 25
:17: 17 17
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:28: 28 28
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:16: 16 16
:8: 8 8
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:bored: Bored Bored
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:beta: Beta Beta
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:bangin: Bangin Bangin
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:arrow: Arrow Arrow
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:ah: Ah Ah
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:sly: Sly Sly
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:bleh: Bleh Bleh
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:bash: Bash Bash
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:bad: Bad Bad
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:angel: Angel Angel
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:brow: Brow Brow
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:blush: Blush Blush
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:beee: Beee Beee
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:ban: Ban Ban
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:arabia: Arabia Arabia
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:afro: Afro Afro
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:sick: Sick Sick
:bye3: Bye3 Bye3
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:boxed: Boxed Boxed
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:biggrin: Biggrin Biggrin
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:bann: Bann Bann
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:artist: Artist Artist
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:smartass: Smartass Smartass
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:serenade: Serenade Serenade
:blind: Blind Blind
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:bath: Bath Bath
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:bag: Bag Bag
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:angry: Angry Angry
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:1eye: 1eye 1eye
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:bye: Bye Bye
:yahoo: Yahoo Yahoo
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:book: Book Book
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:beer: Beer Beer
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:band: Band Band
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:argue: Argue Argue
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:aggressive: Aggressive Aggressive
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:banned: Banned Banned
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:baby: Baby Baby
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:alien: Alien Alien
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:smile: Smile Smile
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:boxing: Boxing Boxing
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:blow: Blow Blow
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:batman: Batman Batman
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:balloon: Balloon Balloon
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:apploud: Apploud Apploud
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:2guns: 2guns 2guns
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:shy: Shy Shy
:bye2: Bye2 Bye2
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:41y: 41 41
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:4u7: 47 47
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:2g6: 26 26
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:42m: 42 42
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:2x1: 21 21
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:5i5: 55 55
:1 (2): 1 (2) 1 (2)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است