حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:16: 16 16
:8: 8 8
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:27: 27 27
:11: 11 11
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:25: 25 25
:17: 17 17
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:28: 28 28
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:fool2: Fool2 Fool2
:cray: Cray Cray
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:fool: Fool Fool
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:bomb: Bomb Bomb
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:fool3: Fool3 Fool3
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:clapping: Clapping Clapping
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:blum2: Blum2 Blum2
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:bye2: Bye2 Bye2
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:blow: Blow Blow
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:batman: Batman Batman
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:balloon: Balloon Balloon
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:apploud: Apploud Apploud
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:2guns: 2guns 2guns
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:bored: Bored Bored
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:beta: Beta Beta
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:bangin: Bangin Bangin
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:arrow: Arrow Arrow
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:ah: Ah Ah
:sniper: Sniper Sniper
:smile: Smile Smile
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:shy: Shy Shy
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:brow: Brow Brow
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:bleh: Bleh Bleh
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:bash: Bash Bash
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:bad: Bad Bad
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:angel: Angel Angel
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:bye3: Bye3 Bye3
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:blush: Blush Blush
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:beee: Beee Beee
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:ban: Ban Ban
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:arabia: Arabia Arabia
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:afro: Afro Afro
:smoke: Smoke Smoke
:sly: Sly Sly
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:boxed: Boxed Boxed
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:biggrin: Biggrin Biggrin
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:bann: Bann Bann
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:artist: Artist Artist
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:sick: Sick Sick
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:bye: Bye Bye
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:blind: Blind Blind
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:bath: Bath Bath
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:bag: Bag Bag
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:angry: Angry Angry
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:1eye: 1eye 1eye
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:book: Book Book
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:beer: Beer Beer
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:band: Band Band
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:argue: Argue Argue
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:aggressive: Aggressive Aggressive
:smurf: Smurf Smurf
:smartass: Smartass Smartass
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:boxing: Boxing Boxing
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:banned: Banned Banned
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:baby: Baby Baby
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:alien: Alien Alien
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:5i5: 55 55
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:41y: 41 41
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:4u7: 47 47
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:2g6: 26 26
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:42m: 42 42
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:2x1: 21 21

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است