حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:23: 23 23
:68: 68 68
:15: 15 15
:7: 7 7
:44: 44 44
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:55: 55 55
:47: 47 47
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:29: 29 29
:74: 74 74
:66: 66 66
:13: 13 13
:58: 58 58
:5: 5 5
:50: 50 50
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:16: 16 16
:61: 61 61
:8: 8 8
:37: 37 37
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:27: 27 27
:72: 72 72
:64: 64 64
:11: 11 11
:56: 56 56
:40: 40 40
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:30: 30 30
:75: 75 75
:22: 22 22
:67: 67 67
:59: 59 59
:6: 6 6
:51: 51 51
:43: 43 43
:78: 78 78
:25: 25 25
:17: 17 17
:46: 46 46
:38: 38 38
:33: 33 33
:101: 101 101
:28: 28 28
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:smile2: Smile2 Smile2
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:flower: Flower Flower
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:sick: Sick Sick
:angel: Angel Angel
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:fox: Fox Fox
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:na: Na Na
:first: First First
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:smurf: Smurf Smurf
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:smartass: Smartass Smartass
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:shutup: Shutup Shutup
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:zorro: Zorro Zorro
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:dizzy: Dizzy Dizzy
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:flowers: Flowers Flowers
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:sleep: Sleep Sleep
:in_love: In Love In Love
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:friend: Friend Friend
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:sniper: Sniper Sniper
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:smile: Smile Smile
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:flex: Flex Flex
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:shy: Shy Shy
:alien: Alien Alien
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:football: Football Football
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:smoke: Smoke Smoke
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:sly: Sly Sly
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:41y: 41 41
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:4u7: 47 47
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:2g6: 26 26
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:42m: 42 42
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:2x1: 21 21
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:5i5: 55 55
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)

All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است