حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:76: 76 76
:11: 11 11
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:27: 27 27
:104: 104 104
:6: 6 6
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:30: 30 30
:107: 107 107
:22: 22 22
:79: 79 79
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:25: 25 25
:102: 102 102
:17: 17 17
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:28: 28 28
:105: 105 105
:77: 77 77
:72: 72 72
:7: 7 7
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:23: 23 23
:100: 100 100
:15: 15 15
:75: 75 75
:10: 10 10
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:26: 26 26
:103: 103 103
:18: 18 18
:13: 13 13
:5: 5 5
:46: 46 46
:38: 38 38
:29: 29 29
:78: 78 78
:73: 73 73
:8: 8 8
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:16: 16 16
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:greeting: Greeting Greeting
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:osama: Osama Osama
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:flower: Flower Flower
:smoke: Smoke Smoke
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:sly: Sly Sly
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:surrender: Surrender Surrender
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:fox: Fox Fox
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:na: Na Na
:newyear: Newyear Newyear
:first: First First
:smile2: Smile2 Smile2
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:spam: Spam Spam
:nerd: Nerd Nerd
:nono: Nono Nono
:fishing: Fishing Fishing
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:sick: Sick Sick
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:phone: Phone Phone
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:flowers: Flowers Flowers
:smurf: Smurf Smurf
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:smartass: Smartass Smartass
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:sweat: Sweat Sweat
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:friend: Friend Friend
:sorry: Sorry Sorry
:naughty: Naughty Naughty
:no: No No
:fish: Fish Fish
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:flex: Flex Flex
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:sleep: Sleep Sleep
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:censored: Censored Censored
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:football: Football Football
:sniper: Sniper Sniper
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:smile: Smile Smile
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:goodbye: Goodbye Goodbye
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:sos: Sos Sos
:nene: Nene Nene
:no2: No2 No2
:fishhit: Fishhit Fishhit
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:shy: Shy Shy
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:x5: 5 5
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:41y: 41 41
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:10nh: 10 10
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:8_002: 8 002 8 002
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:f3: 3 3
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:4u7: 47 47
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:z6: 6 6
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:2g6: 26 26
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:1mm4: 14 14
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:4h: 4 4
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:42m: 42 42
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:x7: 7 7
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:2x1: 21 21
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:1w9: 19 19
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:5i5: 55 55
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است