حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:16: 16 16
:8: 8 8
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:27: 27 27
:11: 11 11
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:25: 25 25
:17: 17 17
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:28: 28 28
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:wink2: Wink2 Wink2
:hoover: Hoover Hoover
:scooter: Scooter Scooter
:cry2: Cry2 Cry2
:walkman: Walkman Walkman
:happybday: Happybday Happybday
:rotfl: Rotfl Rotfl
:construction: Construction Construction
:tomato: Tomato Tomato
:group: Group Group
:ranting: Ranting Ranting
:clap2: Clap2 Clap2
:third: Third Third
:gathering: Gathering Gathering
:play_ball: Play Ball Play Ball
:cat: Cat Cat
:surrender: Surrender Surrender
:flower: Flower Flower
:osama: Osama Osama
:man: Man Man
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:finger: Finger Finger
:notme: Notme Notme
:listen: Listen Listen
:smoke: Smoke Smoke
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:sly: Sly Sly
:dots: Dots Dots
:yes2: Yes2 Yes2
:innocent: Innocent Innocent
:shocking: Shocking Shocking
:disgust: Disgust Disgust
:angel: Angel Angel
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:wow: Wow Wow
:hurray: Hurray Hurray
:secret: Secret Secret
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:hitler: Hitler Hitler
:saddam: Saddam Saddam
:cowboy: Cowboy Cowboy
:tooth: Tooth Tooth
:haha: Haha Haha
:rifle: Rifle Rifle
:cold: Cold Cold
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:goodnight: Goodnight Goodnight
:pray2: Pray2 Pray2
:chair: Chair Chair
:talk: Talk Talk
:fox: Fox Fox
:photo2: Photo2 Photo2
:na: Na Na
:strange: Strange Strange
:first: First First
:nuke: Nuke Nuke
:lookaround: Lookaround Lookaround
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:euro: Euro Euro
:newyear: Newyear Newyear
:lady: Lady Lady
:smile2: Smile2 Smile2
:drive: Drive Drive
:zipped: Zipped Zipped
:jockey: Jockey Jockey
:shuriken: Shuriken Shuriken
:dntknw: Dntknw Dntknw
:afro: Afro Afro
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:detective: Detective Detective
:whistle: Whistle Whistle
:holiday: Holiday Holiday
:santa: Santa Santa
:crutch: Crutch Crutch
:vampire: Vampire Vampire
:handshake: Handshake Handshake
:rockon: Rockon Rockon
:confused3: Confused3 Confused3
:time: Time Time
:gossip: Gossip Gossip
:puppy: Puppy Puppy
:chinese: Chinese Chinese
:think: Think Think
:furious: Furious Furious
:pizza: Pizza Pizza
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:stupid: Stupid Stupid
:fishing: Fishing Fishing
:ok: Ok Ok
:mad: Mad Mad
:spam: Spam Spam
:excl: Excl Excl
:nono: Nono Nono
:laught: Laught Laught
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:sick: Sick Sick
:donatello: Donatello Donatello
:yawn: Yawn Yawn
:icecream: Icecream Icecream
:shifty: Shifty Shifty
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:winking: Winking Winking
:horse: Horse Horse
:scream: Scream Scream
:crybaby: Crybaby Crybaby
:wallbash: Wallbash Wallbash
:help: Help Help
:rtfm: Rtfm Rtfm
:cool: Cool Cool
:tongue: Tongue Tongue
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:rap: Rap Rap
:clover: Clover Clover
:threat: Threat Threat
:geek: Geek Geek
:pokey: Pokey Pokey
:cat2: Cat2 Cat2
:sweat: Sweat Sweat
:flowers: Flowers Flowers
:phone: Phone Phone
:mobile: Mobile Mobile
:starwars: Starwars Starwars
:firefox: Firefox Firefox
:notworthy: Notworthy Notworthy
:lol: Lol Lol
:smurf: Smurf Smurf
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:smartass: Smartass Smartass
:down: Down Down
:yinyang: Yinyang Yinyang
:in_love: In Love In Love
:shopping: Shopping Shopping
:dizzy: Dizzy Dizzy
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:yahoo: Yahoo Yahoo
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:serenade: Serenade Serenade
:dance: Dance Dance
:wc: Wc Wc
:hmm: Hmm Hmm
:sailor: Sailor Sailor
:crazy: Crazy Crazy
:tv: Tv Tv
:haha2: Haha2 Haha2
:rip: Rip Rip
:confused: Confused Confused
:thumbup: Thumbup Thumbup
:goof: Goof Goof
:puke: Puke Puke
:cheers: Cheers Cheers
:tastey: Tastey Tastey
:friend: Friend Friend
:pimp: Pimp Pimp
:naughty: Naughty Naughty
:stressed: Stressed Stressed
:fish: Fish Fish
:nyam: Nyam Nyam
:love: Love Love
:sorry: Sorry Sorry
:evil: Evil Evil
:no: No No
:lamo: Lamo Lamo
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:drool: Drool Drool
:zorro: Zorro Zorro
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:shutup: Shutup Shutup
:doctor: Doctor Doctor
:aggressive: Aggressive Aggressive
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:wink: Wink Wink
:homestar: Homestar Homestar
:scared: Scared Scared
:cry: Cry Cry
:victory: Victory Victory
:happy: Happy Happy
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:toilet: Toilet Toilet
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:question: Question Question
:clap: Clap Clap
:thinking: Thinking Thinking
:fyou: Fyou Fyou
:plane: Plane Plane
:captain: Captain Captain
:sun: Sun Sun
:flex: Flex Flex
:oops: Oops Oops
:mad2: Mad2 Mad2
:specool: Specool Specool
:fight: Fight Fight
:nonono: Nonono Nonono
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:duel: Duel Duel
:king: King King
:sleep: Sleep Sleep
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:yes: Yes Yes
:idea: Idea Idea
:shit: Shit Shit
:diablo: Diablo Diablo
:alien: Alien Alien
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:winkiss: Winkiss Winkiss
:hug: Hug Hug
:second: Second Second
:crying: Crying Crying
:watsup: Watsup Watsup
:hi: Hi Hi
:sad: Sad Sad
:cop: Cop Cop
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:red_indian: Red Indian Red Indian
:clown: Clown Clown
:throb: Throb Throb
:goodbye: Goodbye Goodbye
:pray: Pray Pray
:censored: Censored Censored
:swoon: Swoon Swoon
:football: Football Football
:photo: Photo Photo
:music: Music Music
:stoned: Stoned Stoned
:fireman: Fireman Fireman
:no_clue: No Clue No Clue
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:sniper: Sniper Sniper
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:smile: Smile Smile
:drag: Drag Drag
:yu: Yu Yu
:jester: Jester Jester
:shout: Shout Shout
:dj: Dj Dj
:2guns: 2guns 2guns
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:hysterical: Hysterical Hysterical
:sheep: Sheep Sheep
:death: Death Death
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:hockey: Hockey Hockey
:samui: Samui Samui
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:unsure: Unsure Unsure
:hammer: Hammer Hammer
:rlol: Rlol Rlol
:confused2: Confused2 Confused2
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:google: Google Google
:punk: Punk Punk
:chef: Chef Chef
:taz: Taz Taz
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:pirate: Pirate Pirate
:nene: Nene Nene
:stretcher: Stretcher Stretcher
:fishhit: Fishhit Fishhit
:offtopic: Offtopic Offtopic
:love2: Love2 Love2
:sos: Sos Sos
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:no2: No2 No2
:laugh: Laugh Laugh
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:shy: Shy Shy
:doh: Doh Doh
:yak: Yak Yak
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:41y: 41 41
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:4u7: 47 47
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:2g6: 26 26
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:42m: 42 42
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:2x1: 21 21
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:5i5: 55 55
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)

All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است