حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:8: 8 8
:16: 16 16
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:11: 11 11
:27: 27 27
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:6: 6 6
:30: 30 30
:22: 22 22
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:25: 25 25
:17: 17 17
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:28: 28 28
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:7: 7 7
:23: 23 23
:15: 15 15
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:10: 10 10
:26: 26 26
:18: 18 18
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:5: 5 5
:29: 29 29
:13: 13 13
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:clapping: Clapping Clapping
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:blum2: Blum2 Blum2
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:fool2: Fool2 Fool2
:cray: Cray Cray
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:fool: Fool Fool
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:bomb: Bomb Bomb
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:fool3: Fool3 Fool3
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:sniper: Sniper Sniper
:book: Book Book
:smile: Smile Smile
:beer: Beer Beer
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:band: Band Band
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:argue: Argue Argue
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:aggressive: Aggressive Aggressive
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:throb: Throb Throb
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:boxing: Boxing Boxing
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:shy: Shy Shy
:banned: Banned Banned
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:baby: Baby Baby
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:alien: Alien Alien
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:bye2: Bye2 Bye2
:smoke: Smoke Smoke
:blow: Blow Blow
:sly: Sly Sly
:batman: Batman Batman
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:balloon: Balloon Balloon
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:apploud: Apploud Apploud
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:2guns: 2guns 2guns
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:bored: Bored Bored
:smile2: Smile2 Smile2
:beta: Beta Beta
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:bangin: Bangin Bangin
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:arrow: Arrow Arrow
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:ah: Ah Ah
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:brow: Brow Brow
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:bleh: Bleh Bleh
:sick: Sick Sick
:bash: Bash Bash
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:bad: Bad Bad
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:angel: Angel Angel
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:bye3: Bye3 Bye3
:smurf: Smurf Smurf
:blush: Blush Blush
:smartass: Smartass Smartass
:beee: Beee Beee
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:ban: Ban Ban
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:arabia: Arabia Arabia
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:afro: Afro Afro
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:boxed: Boxed Boxed
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:biggrin: Biggrin Biggrin
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:bann: Bann Bann
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:artist: Artist Artist
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:bye: Bye Bye
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:blind: Blind Blind
:sleep: Sleep Sleep
:bath: Bath Bath
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:bag: Bag Bag
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:angry: Angry Angry
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:1eye: 1eye 1eye
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:42m: 42 42
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:2x1: 21 21
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:5i5: 55 55
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:41y: 41 41
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:4u7: 47 47
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:2g6: 26 26
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است