حرف روز  

بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:11: 11 11
:27: 27 27
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:22: 22 22
:6: 6 6
:30: 30 30
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:25: 25 25
:17: 17 17
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:28: 28 28
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:13: 13 13
:5: 5 5
:29: 29 29
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:16: 16 16
:8: 8 8
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:shy: Shy Shy
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:notme: Notme Notme
:flowers: Flowers Flowers
:smoke: Smoke Smoke
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:sly: Sly Sly
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:smile2: Smile2 Smile2
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:friend: Friend Friend
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:flex: Flex Flex
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:sick: Sick Sick
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:football: Football Football
:smurf: Smurf Smurf
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:smartass: Smartass Smartass
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:flower: Flower Flower
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:sleep: Sleep Sleep
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:fox: Fox Fox
:sniper: Sniper Sniper
:na: Na Na
:first: First First
:smile: Smile Smile
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:4u7: 47 47
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:2g6: 26 26
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:42m: 42 42
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:2x1: 21 21
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:5i5: 55 55
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:41y: 41 41
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است