حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:108: 108 108
:100: 100 100
:26: 26 26
:72: 72 72
:18: 18 18
:64: 64 64
:10: 10 10
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:111: 111 111
:103: 103 103
:29: 29 29
:75: 75 75
:67: 67 67
:13: 13 13
:59: 59 59
:5: 5 5
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:78: 78 78
:16: 16 16
:8: 8 8
:46: 46 46
:38: 38 38
:101: 101 101
:27: 27 27
:73: 73 73
:65: 65 65
:11: 11 11
:49: 49 49
:33: 33 33
:112: 112 112
:104: 104 104
:30: 30 30
:76: 76 76
:22: 22 22
:68: 68 68
:6: 6 6
:44: 44 44
:36: 36 36
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:25: 25 25
:17: 17 17
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:110: 110 110
:102: 102 102
:28: 28 28
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:23: 23 23
:69: 69 69
:15: 15 15
:61: 61 61
:7: 7 7
:37: 37 37
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1eye: 1eye 1eye
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:yak: Yak Yak
:hmm: Hmm Hmm
:sheep: Sheep Sheep
:crazy: Crazy Crazy
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:haha2: Haha2 Haha2
:samui: Samui Samui
:confused: Confused Confused
:unsure: Unsure Unsure
:goof: Goof Goof
:rlol: Rlol Rlol
:cheers: Cheers Cheers
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:friend: Friend Friend
:punk: Punk Punk
:naughty: Naughty Naughty
:taz: Taz Taz
:fish: Fish Fish
:pirate: Pirate Pirate
:love: Love Love
:stretcher: Stretcher Stretcher
:evil: Evil Evil
:offtopic: Offtopic Offtopic
:lamo: Lamo Lamo
:sos: Sos Sos
:drool: Drool Drool
:no2: No2 No2
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:shy: Shy Shy
:dance: Dance Dance
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:wink2: Wink2 Wink2
:happy: Happy Happy
:scooter: Scooter Scooter
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:walkman: Walkman Walkman
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:rotfl: Rotfl Rotfl
:clap: Clap Clap
:tomato: Tomato Tomato
:fyou: Fyou Fyou
:ranting: Ranting Ranting
:captain: Captain Captain
:third: Third Third
:flex: Flex Flex
:play_ball: Play Ball Play Ball
:mad2: Mad2 Mad2
:surrender: Surrender Surrender
:fight: Fight Fight
:osama: Osama Osama
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:duel: Duel Duel
:notme: Notme Notme
:king: King King
:smoke: Smoke Smoke
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:sly: Sly Sly
:diablo: Diablo Diablo
:yes2: Yes2 Yes2
:homestar: Homestar Homestar
:shocking: Shocking Shocking
:cry: Cry Cry
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:wow: Wow Wow
:hi: Hi Hi
:secret: Secret Secret
:cop: Cop Cop
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:saddam: Saddam Saddam
:clown: Clown Clown
:tooth: Tooth Tooth
:goodbye: Goodbye Goodbye
:rifle: Rifle Rifle
:censored: Censored Censored
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:football: Football Football
:pray2: Pray2 Pray2
:music: Music Music
:talk: Talk Talk
:fireman: Fireman Fireman
:photo2: Photo2 Photo2
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:strange: Strange Strange
:em: Em Em
:nuke: Nuke Nuke
:kwasny: Kwasny Kwasny
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:drag: Drag Drag
:newyear: Newyear Newyear
:jester: Jester Jester
:smile2: Smile2 Smile2
:dj: Dj Dj
:zipped: Zipped Zipped
:hug: Hug Hug
:shuriken: Shuriken Shuriken
:crying: Crying Crying
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:hockey: Hockey Hockey
:shifty: Shifty Shifty
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:whistle: Whistle Whistle
:hammer: Hammer Hammer
:santa: Santa Santa
:confused2: Confused2 Confused2
:vampire: Vampire Vampire
:google: Google Google
:rockon: Rockon Rockon
:chef: Chef Chef
:time: Time Time
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:puppy: Puppy Puppy
:nene: Nene Nene
:think: Think Think
:fishhit: Fishhit Fishhit
:pizza: Pizza Pizza
:love2: Love2 Love2
:stupid: Stupid Stupid
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:ok: Ok Ok
:laugh: Laugh Laugh
:spam: Spam Spam
:drooling: Drooling Drooling
:nono: Nono Nono
:kicking: Kicking Kicking
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:sick: Sick Sick
:death: Death Death
:yawn: Yawn Yawn
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:winking: Winking Winking
:happybday: Happybday Happybday
:scream: Scream Scream
:construction: Construction Construction
:wallbash: Wallbash Wallbash
:group: Group Group
:rtfm: Rtfm Rtfm
:clap2: Clap2 Clap2
:tongue: Tongue Tongue
:gathering: Gathering Gathering
:rap: Rap Rap
:cat: Cat Cat
:threat: Threat Threat
:flower: Flower Flower
:pokey: Pokey Pokey
:man: Man Man
:sweat: Sweat Sweat
:finger: Finger Finger
:phone: Phone Phone
:listen: Listen Listen
:starwars: Starwars Starwars
:eat: Eat Eat
:notworthy: Notworthy Notworthy
:kiss: Kiss Kiss
:smurf: Smurf Smurf
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:smartass: Smartass Smartass
:disgust: Disgust Disgust
:yinyang: Yinyang Yinyang
:hoover: Hoover Hoover
:shopping: Shopping Shopping
:cry2: Cry2 Cry2
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:yahoo: Yahoo Yahoo
:hitler: Hitler Hitler
:serenade: Serenade Serenade
:cowboy: Cowboy Cowboy
:wc: Wc Wc
:haha: Haha Haha
:sailor: Sailor Sailor
:cold: Cold Cold
:tv: Tv Tv
:goodnight: Goodnight Goodnight
:rip: Rip Rip
:chair: Chair Chair
:thumbup: Thumbup Thumbup
:fox: Fox Fox
:puke: Puke Puke
:na: Na Na
:tastey: Tastey Tastey
:first: First First
:pimp: Pimp Pimp
:lookaround: Lookaround Lookaround
:stressed: Stressed Stressed
:euro: Euro Euro
:nyam: Nyam Nyam
:lady: Lady Lady
:sorry: Sorry Sorry
:drive: Drive Drive
:no: No No
:jockey: Jockey Jockey
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:dntknw: Dntknw Dntknw
:zorro: Zorro Zorro
:hurray: Hurray Hurray
:shutup: Shutup Shutup
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:crutch: Crutch Crutch
:wink: Wink Wink
:handshake: Handshake Handshake
:scared: Scared Scared
:confused3: Confused3 Confused3
:victory: Victory Victory
:gossip: Gossip Gossip
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:chinese: Chinese Chinese
:toilet: Toilet Toilet
:furious: Furious Furious
:question: Question Question
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:thinking: Thinking Thinking
:fishing: Fishing Fishing
:plane: Plane Plane
:mad: Mad Mad
:sun: Sun Sun
:excl: Excl Excl
:oops: Oops Oops
:laught: Laught Laught
:specool: Specool Specool
:drunk: Drunk Drunk
:nonono: Nonono Nonono
:kid: Kid Kid
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:sleep: Sleep Sleep
:detective: Detective Detective
:yes: Yes Yes
:holiday: Holiday Holiday
:shit: Shit Shit
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:winkiss: Winkiss Winkiss
:help: Help Help
:second: Second Second
:cool: Cool Cool
:watsup: Watsup Watsup
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:sad: Sad Sad
:clover: Clover Clover
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:geek: Geek Geek
:red_indian: Red Indian Red Indian
:cat2: Cat2 Cat2
:throb: Throb Throb
:flowers: Flowers Flowers
:pray: Pray Pray
:mobile: Mobile Mobile
:swoon: Swoon Swoon
:firefox: Firefox Firefox
:photo: Photo Photo
:lol: Lol Lol
:stoned: Stoned Stoned
:eek: Eek Eek
:no_clue: No Clue No Clue
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:sniper: Sniper Sniper
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:smile: Smile Smile
:dizzy: Dizzy Dizzy
:yu: Yu Yu
:horse: Horse Horse
:shout: Shout Shout
:crybaby: Crybaby Crybaby
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:42m: 42 42
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:2x1: 21 21
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:5i5: 55 55
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:41y: 41 41
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:4u7: 47 47
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:2g6: 26 26
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)

All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است