حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:16: 16 16
:8: 8 8
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:27: 27 27
:11: 11 11
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:25: 25 25
:17: 17 17
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:28: 28 28
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:blind: Blind Blind
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:bath: Bath Bath
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:bag: Bag Bag
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:angry: Angry Angry
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:1eye: 1eye 1eye
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:bye: Bye Bye
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:book: Book Book
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:beer: Beer Beer
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:band: Band Band
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:argue: Argue Argue
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:aggressive: Aggressive Aggressive
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:smile: Smile Smile
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:boxing: Boxing Boxing
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:banned: Banned Banned
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:baby: Baby Baby
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:alien: Alien Alien
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:shy: Shy Shy
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:down: Down Down
:blow: Blow Blow
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:batman: Batman Batman
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:balloon: Balloon Balloon
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:apploud: Apploud Apploud
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:2guns: 2guns 2guns
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:bye2: Bye2 Bye2
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:sly: Sly Sly
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:bored: Bored Bored
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:beta: Beta Beta
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:bangin: Bangin Bangin
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:arrow: Arrow Arrow
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:ah: Ah Ah
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:brow: Brow Brow
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:bleh: Bleh Bleh
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:bash: Bash Bash
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:bad: Bad Bad
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:angel: Angel Angel
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:sick: Sick Sick
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:blush: Blush Blush
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:beee: Beee Beee
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:ban: Ban Ban
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:arabia: Arabia Arabia
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:afro: Afro Afro
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:bye3: Bye3 Bye3
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:scream: Scream Scream
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:smartass: Smartass Smartass
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:winking: Winking Winking
:boxed: Boxed Boxed
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:biggrin: Biggrin Biggrin
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:bann: Bann Bann
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:artist: Artist Artist
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:42m: 42 42
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:2x1: 21 21
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:5i5: 55 55
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:41y: 41 41
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4u7: 47 47
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:2g6: 26 26
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)

All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است