حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:11: 11 11
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:27: 27 27
:58: 58 58
:6: 6 6
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:30: 30 30
:74: 74 74
:22: 22 22
:66: 66 66
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:25: 25 25
:69: 69 69
:17: 17 17
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:28: 28 28
:72: 72 72
:64: 64 64
:59: 59 59
:7: 7 7
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:23: 23 23
:67: 67 67
:15: 15 15
:10: 10 10
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:26: 26 26
:18: 18 18
:13: 13 13
:5: 5 5
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:29: 29 29
:73: 73 73
:65: 65 65
:8: 8 8
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:16: 16 16
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:friend: Friend Friend
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:bleh: Bleh Bleh
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:bash: Bash Bash
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:bad: Bad Bad
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:angel: Angel Angel
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:smile2: Smile2 Smile2
:brow: Brow Brow
:sick: Sick Sick
:blush: Blush Blush
:flex: Flex Flex
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:beee: Beee Beee
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:ban: Ban Ban
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:arabia: Arabia Arabia
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:afro: Afro Afro
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:bye3: Bye3 Bye3
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:boxed: Boxed Boxed
:football: Football Football
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:biggrin: Biggrin Biggrin
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:bann: Bann Bann
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:artist: Artist Artist
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:smurf: Smurf Smurf
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:smartass: Smartass Smartass
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:blind: Blind Blind
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:bath: Bath Bath
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:bag: Bag Bag
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:angry: Angry Angry
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:1eye: 1eye 1eye
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:bye: Bye Bye
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:sleep: Sleep Sleep
:book: Book Book
:flower: Flower Flower
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:beer: Beer Beer
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:band: Band Band
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:argue: Argue Argue
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:aggressive: Aggressive Aggressive
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:fox: Fox Fox
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:na: Na Na
:first: First First
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:banned: Banned Banned
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:baby: Baby Baby
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:alien: Alien Alien
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:sniper: Sniper Sniper
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:smile: Smile Smile
:boxing: Boxing Boxing
:shy: Shy Shy
:blow: Blow Blow
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:batman: Batman Batman
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:balloon: Balloon Balloon
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:apploud: Apploud Apploud
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:2guns: 2guns 2guns
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:bye2: Bye2 Bye2
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:bored: Bored Bored
:flowers: Flowers Flowers
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:beta: Beta Beta
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:bangin: Bangin Bangin
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:arrow: Arrow Arrow
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:ah: Ah Ah
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:smoke: Smoke Smoke
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:sly: Sly Sly
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:x5: 5 5
:8_002: 8 002 8 002
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:10nh: 10 10
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:4u7: 47 47
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:f3: 3 3
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:2g6: 26 26
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:z6: 6 6
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:1mm4: 14 14
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:42m: 42 42
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:4h: 4 4
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:7_002: 7 002 7 002
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:2x1: 21 21
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:x7: 7 7
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:5i5: 55 55
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:1w9: 19 19
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:41y: 41 41
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است