حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:12: 12 12
:14: 14 14
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:28: 28 28
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:16: 16 16
:8: 8 8
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:27: 27 27
:11: 11 11
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:25: 25 25
:17: 17 17
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:good2: Good2 Good2
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:fool2: Fool2 Fool2
:cray: Cray Cray
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:good: Good Good
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:greeting: Greeting Greeting
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:fool3: Fool3 Fool3
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:ranting: Ranting Ranting
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:book: Book Book
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:beer: Beer Beer
:smoke: Smoke Smoke
:band: Band Band
:sly: Sly Sly
:argue: Argue Argue
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:aggressive: Aggressive Aggressive
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:boxing: Boxing Boxing
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:banned: Banned Banned
:smile2: Smile2 Smile2
:baby: Baby Baby
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:alien: Alien Alien
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:bye2: Bye2 Bye2
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:blow: Blow Blow
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:batman: Batman Batman
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:balloon: Balloon Balloon
:sick: Sick Sick
:apploud: Apploud Apploud
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:2guns: 2guns 2guns
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:bored: Bored Bored
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:beta: Beta Beta
:smurf: Smurf Smurf
:bangin: Bangin Bangin
:smartass: Smartass Smartass
:arrow: Arrow Arrow
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:ah: Ah Ah
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:brow: Brow Brow
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:bleh: Bleh Bleh
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:bash: Bash Bash
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:bad: Bad Bad
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:angel: Angel Angel
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:question: Question Question
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:bye3: Bye3 Bye3
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:blush: Blush Blush
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:beee: Beee Beee
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:ban: Ban Ban
:sleep: Sleep Sleep
:arabia: Arabia Arabia
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:afro: Afro Afro
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:toilet: Toilet Toilet
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:boxed: Boxed Boxed
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:biggrin: Biggrin Biggrin
:sniper: Sniper Sniper
:bann: Bann Bann
:smile: Smile Smile
:artist: Artist Artist
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:bye: Bye Bye
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:blind: Blind Blind
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:bath: Bath Bath
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:bag: Bag Bag
:shy: Shy Shy
:angry: Angry Angry
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:1eye: 1eye 1eye
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:42m: 42 42
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:2x1: 21 21
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:5i5: 55 55
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:41y: 41 41
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:4u7: 47 47
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:2g6: 26 26
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است