حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:27: 27 27
:11: 11 11
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:25: 25 25
:17: 17 17
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:28: 28 28
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:16: 16 16
:8: 8 8
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:bomb: Bomb Bomb
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:acute: Acute Acute
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:clapping: Clapping Clapping
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:blum2: Blum2 Blum2
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:sick: Sick Sick
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:boxed: Boxed Boxed
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:biggrin: Biggrin Biggrin
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:bann: Bann Bann
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:artist: Artist Artist
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:smurf: Smurf Smurf
:smartass: Smartass Smartass
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:bye: Bye Bye
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:blind: Blind Blind
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:bath: Bath Bath
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:bag: Bag Bag
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:angry: Angry Angry
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:1eye: 1eye 1eye
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:book: Book Book
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:beer: Beer Beer
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:band: Band Band
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:argue: Argue Argue
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:aggressive: Aggressive Aggressive
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:boxing: Boxing Boxing
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:banned: Banned Banned
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:baby: Baby Baby
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:alien: Alien Alien
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:sniper: Sniper Sniper
:smile: Smile Smile
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:bye2: Bye2 Bye2
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:blow: Blow Blow
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:batman: Batman Batman
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:balloon: Balloon Balloon
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:apploud: Apploud Apploud
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:2guns: 2guns 2guns
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:shy: Shy Shy
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:bored: Bored Bored
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:beta: Beta Beta
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:bangin: Bangin Bangin
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:arrow: Arrow Arrow
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:ah: Ah Ah
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:smoke: Smoke Smoke
:sly: Sly Sly
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:brow: Brow Brow
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:bleh: Bleh Bleh
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:bash: Bash Bash
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:bad: Bad Bad
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:angel: Angel Angel
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:bye3: Bye3 Bye3
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:blush: Blush Blush
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:beee: Beee Beee
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:ban: Ban Ban
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:arabia: Arabia Arabia
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:afro: Afro Afro
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:2g6: 26 26
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:42m: 42 42
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:2x1: 21 21
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:5i5: 55 55
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:41y: 41 41
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:4u7: 47 47

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است