حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:23: 23 23
:102: 102 102
:15: 15 15
:74: 74 74
:7: 7 7
:66: 66 66
:58: 58 58
:37: 37 37
:113: 113 113
:26: 26 26
:105: 105 105
:18: 18 18
:77: 77 77
:10: 10 10
:69: 69 69
:61: 61 61
:40: 40 40
:32: 32 32
:29: 29 29
:108: 108 108
:100: 100 100
:13: 13 13
:72: 72 72
:5: 5 5
:64: 64 64
:56: 56 56
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:16: 16 16
:75: 75 75
:8: 8 8
:67: 67 67
:59: 59 59
:46: 46 46
:38: 38 38
:27: 27 27
:78: 78 78
:11: 11 11
:49: 49 49
:33: 33 33
:30: 30 30
:22: 22 22
:101: 101 101
:73: 73 73
:6: 6 6
:65: 65 65
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:25: 25 25
:104: 104 104
:17: 17 17
:76: 76 76
:68: 68 68
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:28: 28 28
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:sleep: Sleep Sleep
:drive: Drive Drive
:yes: Yes Yes
:jockey: Jockey Jockey
:shit: Shit Shit
:dntknw: Dntknw Dntknw
:wink: Wink Wink
:hurray: Hurray Hurray
:scared: Scared Scared
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:victory: Victory Victory
:hitler: Hitler Hitler
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:cowboy: Cowboy Cowboy
:toilet: Toilet Toilet
:haha: Haha Haha
:question: Question Question
:cold: Cold Cold
:thinking: Thinking Thinking
:goodnight: Goodnight Goodnight
:plane: Plane Plane
:chair: Chair Chair
:sun: Sun Sun
:fox: Fox Fox
:oops: Oops Oops
:na: Na Na
:specool: Specool Specool
:first: First First
:nonono: Nonono Nonono
:lookaround: Lookaround Lookaround
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:laught: Laught Laught
:smile: Smile Smile
:drunk: Drunk Drunk
:yu: Yu Yu
:kid: Kid Kid
:shout: Shout Shout
:donatello: Donatello Donatello
:winkiss: Winkiss Winkiss
:icecream: Icecream Icecream
:second: Second Second
:detective: Detective Detective
:watsup: Watsup Watsup
:holiday: Holiday Holiday
:sad: Sad Sad
:crutch: Crutch Crutch
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:handshake: Handshake Handshake
:red_indian: Red Indian Red Indian
:confused3: Confused3 Confused3
:throb: Throb Throb
:gossip: Gossip Gossip
:pray: Pray Pray
:chinese: Chinese Chinese
:swoon: Swoon Swoon
:furious: Furious Furious
:photo: Photo Photo
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:stoned: Stoned Stoned
:fishing: Fishing Fishing
:no_clue: No Clue No Clue
:mad: Mad Mad
:sniper: Sniper Sniper
:excl: Excl Excl
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:boxed: Boxed Boxed
:lol: Lol Lol
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:shy: Shy Shy
:down: Down Down
:yak: Yak Yak
:in_love: In Love In Love
:sheep: Sheep Sheep
:dizzy: Dizzy Dizzy
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:horse: Horse Horse
:samui: Samui Samui
:crybaby: Crybaby Crybaby
:unsure: Unsure Unsure
:help: Help Help
:rlol: Rlol Rlol
:cool: Cool Cool
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:punk: Punk Punk
:clover: Clover Clover
:taz: Taz Taz
:geek: Geek Geek
:pirate: Pirate Pirate
:cat2: Cat2 Cat2
:stretcher: Stretcher Stretcher
:flowers: Flowers Flowers
:offtopic: Offtopic Offtopic
:mobile: Mobile Mobile
:sos: Sos Sos
:firefox: Firefox Firefox
:no2: No2 No2
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:lamo: Lamo Lamo
:sly: Sly Sly
:drool: Drool Drool
:yes2: Yes2 Yes2
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:shocking: Shocking Shocking
:doctor: Doctor Doctor
:wink2: Wink2 Wink2
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:scooter: Scooter Scooter
:dance: Dance Dance
:walkman: Walkman Walkman
:hmm: Hmm Hmm
:rotfl: Rotfl Rotfl
:crazy: Crazy Crazy
:tomato: Tomato Tomato
:haha2: Haha2 Haha2
:ranting: Ranting Ranting
:confused: Confused Confused
:third: Third Third
:goof: Goof Goof
:play_ball: Play Ball Play Ball
:cheers: Cheers Cheers
:surrender: Surrender Surrender
:friend: Friend Friend
:osama: Osama Osama
:naughty: Naughty Naughty
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:fish: Fish Fish
:notme: Notme Notme
:love: Love Love
:smoke: Smoke Smoke
:evil: Evil Evil
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:smile2: Smile2 Smile2
:duel: Duel Duel
:zipped: Zipped Zipped
:king: King King
:shuriken: Shuriken Shuriken
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:wow: Wow Wow
:idea: Idea Idea
:secret: Secret Secret
:diablo: Diablo Diablo
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:homestar: Homestar Homestar
:saddam: Saddam Saddam
:cry: Cry Cry
:tooth: Tooth Tooth
:happy: Happy Happy
:rifle: Rifle Rifle
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:pray2: Pray2 Pray2
:clap: Clap Clap
:talk: Talk Talk
:fyou: Fyou Fyou
:photo2: Photo2 Photo2
:captain: Captain Captain
:strange: Strange Strange
:flex: Flex Flex
:nuke: Nuke Nuke
:mad2: Mad2 Mad2
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:fight: Fight Fight
:newyear: Newyear Newyear
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:sick: Sick Sick
:drag: Drag Drag
:yawn: Yawn Yawn
:jester: Jester Jester
:shifty: Shifty Shifty
:dj: Dj Dj
:whistle: Whistle Whistle
:hug: Hug Hug
:santa: Santa Santa
:crying: Crying Crying
:vampire: Vampire Vampire
:hi: Hi Hi
:rockon: Rockon Rockon
:cop: Cop Cop
:time: Time Time
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:puppy: Puppy Puppy
:clown: Clown Clown
:think: Think Think
:goodbye: Goodbye Goodbye
:pizza: Pizza Pizza
:censored: Censored Censored
:stupid: Stupid Stupid
:football: Football Football
:ok: Ok Ok
:music: Music Music
:spam: Spam Spam
:fireman: Fireman Fireman
:nono: Nono Nono
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:laugh: Laugh Laugh
:smartass: Smartass Smartass
:drooling: Drooling Drooling
:yinyang: Yinyang Yinyang
:kicking: Kicking Kicking
:shopping: Shopping Shopping
:doh: Doh Doh
:winking: Winking Winking
:hysterical: Hysterical Hysterical
:scream: Scream Scream
:death: Death Death
:wallbash: Wallbash Wallbash
:hockey: Hockey Hockey
:rtfm: Rtfm Rtfm
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:tongue: Tongue Tongue
:hammer: Hammer Hammer
:rap: Rap Rap
:confused2: Confused2 Confused2
:threat: Threat Threat
:google: Google Google
:pokey: Pokey Pokey
:chef: Chef Chef
:sweat: Sweat Sweat
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:phone: Phone Phone
:nene: Nene Nene
:starwars: Starwars Starwars
:fishhit: Fishhit Fishhit
:notworthy: Notworthy Notworthy
:love2: Love2 Love2
:smurf: Smurf Smurf
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:listen: Listen Listen
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:eat: Eat Eat
:zorro: Zorro Zorro
:kiss: Kiss Kiss
:shutup: Shutup Shutup
:dots: Dots Dots
:yahoo: Yahoo Yahoo
:innocent: Innocent Innocent
:serenade: Serenade Serenade
:disgust: Disgust Disgust
:wc: Wc Wc
:hoover: Hoover Hoover
:sailor: Sailor Sailor
:cry2: Cry2 Cry2
:tv: Tv Tv
:happybday: Happybday Happybday
:rip: Rip Rip
:construction: Construction Construction
:thumbup: Thumbup Thumbup
:group: Group Group
:puke: Puke Puke
:clap2: Clap2 Clap2
:tastey: Tastey Tastey
:gathering: Gathering Gathering
:pimp: Pimp Pimp
:cat: Cat Cat
:stressed: Stressed Stressed
:flower: Flower Flower
:nyam: Nyam Nyam
:man: Man Man
:sorry: Sorry Sorry
:finger: Finger Finger
:no: No No
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:4u7: 47 47
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:2g6: 26 26
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:42m: 42 42
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:2x1: 21 21
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:5i5: 55 55
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:41y: 41 41
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)

All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است