حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:23: 23 23
:15: 15 15
:112: 112 112
:7: 7 7
:104: 104 104
:76: 76 76
:55: 55 55
:47: 47 47
:26: 26 26
:31: 31 31
:18: 18 18
:115: 115 115
:10: 10 10
:107: 107 107
:79: 79 79
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:29: 29 29
:34: 34 34
:13: 13 13
:110: 110 110
:5: 5 5
:102: 102 102
:74: 74 74
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:16: 16 16
:113: 113 113
:8: 8 8
:105: 105 105
:77: 77 77
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:27: 27 27
:32: 32 32
:11: 11 11
:108: 108 108
:100: 100 100
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:30: 30 30
:35: 35 35
:22: 22 22
:111: 111 111
:6: 6 6
:103: 103 103
:75: 75 75
:46: 46 46
:38: 38 38
:25: 25 25
:17: 17 17
:78: 78 78
:65: 65 65
:49: 49 49
:28: 28 28
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:yawn: Yawn Yawn
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:shifty: Shifty Shifty
:nene: Nene Nene
:whistle: Whistle Whistle
:fishhit: Fishhit Fishhit
:santa: Santa Santa
:love2: Love2 Love2
:vampire: Vampire Vampire
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:rockon: Rockon Rockon
:laugh: Laugh Laugh
:time: Time Time
:drooling: Drooling Drooling
:puppy: Puppy Puppy
:kicking: Kicking Kicking
:think: Think Think
:doh: Doh Doh
:pizza: Pizza Pizza
:hysterical: Hysterical Hysterical
:stupid: Stupid Stupid
:death: Death Death
:ok: Ok Ok
:hockey: Hockey Hockey
:spam: Spam Spam
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:nono: Nono Nono
:hammer: Hammer Hammer
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:sick: Sick Sick
:chef: Chef Chef
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:winking: Winking Winking
:flower: Flower Flower
:scream: Scream Scream
:man: Man Man
:wallbash: Wallbash Wallbash
:finger: Finger Finger
:rtfm: Rtfm Rtfm
:listen: Listen Listen
:tongue: Tongue Tongue
:eat: Eat Eat
:rap: Rap Rap
:kiss: Kiss Kiss
:threat: Threat Threat
:dots: Dots Dots
:pokey: Pokey Pokey
:innocent: Innocent Innocent
:sweat: Sweat Sweat
:disgust: Disgust Disgust
:phone: Phone Phone
:hoover: Hoover Hoover
:starwars: Starwars Starwars
:cry2: Cry2 Cry2
:notworthy: Notworthy Notworthy
:happybday: Happybday Happybday
:smurf: Smurf Smurf
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:smartass: Smartass Smartass
:clap2: Clap2 Clap2
:yinyang: Yinyang Yinyang
:gathering: Gathering Gathering
:shopping: Shopping Shopping
:cat: Cat Cat
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:yahoo: Yahoo Yahoo
:fox: Fox Fox
:serenade: Serenade Serenade
:na: Na Na
:wc: Wc Wc
:first: First First
:sailor: Sailor Sailor
:lookaround: Lookaround Lookaround
:tv: Tv Tv
:euro: Euro Euro
:rip: Rip Rip
:lady: Lady Lady
:thumbup: Thumbup Thumbup
:drive: Drive Drive
:puke: Puke Puke
:jockey: Jockey Jockey
:tastey: Tastey Tastey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:pimp: Pimp Pimp
:hurray: Hurray Hurray
:stressed: Stressed Stressed
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:nyam: Nyam Nyam
:hitler: Hitler Hitler
:sorry: Sorry Sorry
:cowboy: Cowboy Cowboy
:no: No No
:haha: Haha Haha
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:cold: Cold Cold
:zorro: Zorro Zorro
:goodnight: Goodnight Goodnight
:shutup: Shutup Shutup
:chair: Chair Chair
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:furious: Furious Furious
:shit: Shit Shit
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:wink: Wink Wink
:fishing: Fishing Fishing
:scared: Scared Scared
:mad: Mad Mad
:victory: Victory Victory
:excl: Excl Excl
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:laught: Laught Laught
:toilet: Toilet Toilet
:drunk: Drunk Drunk
:question: Question Question
:kid: Kid Kid
:thinking: Thinking Thinking
:donatello: Donatello Donatello
:plane: Plane Plane
:icecream: Icecream Icecream
:sun: Sun Sun
:detective: Detective Detective
:oops: Oops Oops
:holiday: Holiday Holiday
:specool: Specool Specool
:crutch: Crutch Crutch
:nonono: Nonono Nonono
:handshake: Handshake Handshake
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:sleep: Sleep Sleep
:chinese: Chinese Chinese
:yes: Yes Yes
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:winkiss: Winkiss Winkiss
:flowers: Flowers Flowers
:second: Second Second
:mobile: Mobile Mobile
:watsup: Watsup Watsup
:firefox: Firefox Firefox
:sad: Sad Sad
:lol: Lol Lol
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:eek: Eek Eek
:red_indian: Red Indian Red Indian
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:throb: Throb Throb
:down: Down Down
:pray: Pray Pray
:in_love: In Love In Love
:swoon: Swoon Swoon
:dizzy: Dizzy Dizzy
:photo: Photo Photo
:horse: Horse Horse
:stoned: Stoned Stoned
:crybaby: Crybaby Crybaby
:no_clue: No Clue No Clue
:help: Help Help
:sniper: Sniper Sniper
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:smile: Smile Smile
:clover: Clover Clover
:yu: Yu Yu
:geek: Geek Geek
:shout: Shout Shout
:cat2: Cat2 Cat2
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:yak: Yak Yak
:friend: Friend Friend
:sheep: Sheep Sheep
:naughty: Naughty Naughty
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:fish: Fish Fish
:samui: Samui Samui
:love: Love Love
:unsure: Unsure Unsure
:evil: Evil Evil
:rlol: Rlol Rlol
:lamo: Lamo Lamo
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:drool: Drool Drool
:punk: Punk Punk
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:taz: Taz Taz
:doctor: Doctor Doctor
:pirate: Pirate Pirate
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:stretcher: Stretcher Stretcher
:dance: Dance Dance
:offtopic: Offtopic Offtopic
:hmm: Hmm Hmm
:sos: Sos Sos
:crazy: Crazy Crazy
:no2: No2 No2
:haha2: Haha2 Haha2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:shy: Shy Shy
:cheers: Cheers Cheers
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:shocking: Shocking Shocking
:captain: Captain Captain
:wink2: Wink2 Wink2
:flex: Flex Flex
:scooter: Scooter Scooter
:mad2: Mad2 Mad2
:walkman: Walkman Walkman
:fight: Fight Fight
:rotfl: Rotfl Rotfl
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:tomato: Tomato Tomato
:duel: Duel Duel
:ranting: Ranting Ranting
:king: King King
:third: Third Third
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:play_ball: Play Ball Play Ball
:idea: Idea Idea
:surrender: Surrender Surrender
:diablo: Diablo Diablo
:osama: Osama Osama
:homestar: Homestar Homestar
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:cry: Cry Cry
:notme: Notme Notme
:happy: Happy Happy
:smoke: Smoke Smoke
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:sly: Sly Sly
:clap: Clap Clap
:yes2: Yes2 Yes2
:fyou: Fyou Fyou
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:wow: Wow Wow
:football: Football Football
:secret: Secret Secret
:music: Music Music
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:fireman: Fireman Fireman
:saddam: Saddam Saddam
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:tooth: Tooth Tooth
:em: Em Em
:rifle: Rifle Rifle
:kwasny: Kwasny Kwasny
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:drag: Drag Drag
:pray2: Pray2 Pray2
:jester: Jester Jester
:talk: Talk Talk
:dj: Dj Dj
:photo2: Photo2 Photo2
:hug: Hug Hug
:strange: Strange Strange
:crying: Crying Crying
:nuke: Nuke Nuke
:hi: Hi Hi
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:cop: Cop Cop
:newyear: Newyear Newyear
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:smile2: Smile2 Smile2
:clown: Clown Clown
:zipped: Zipped Zipped
:goodbye: Goodbye Goodbye
:shuriken: Shuriken Shuriken
:censored: Censored Censored
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:41y: 41 41
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:4u7: 47 47
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:2g6: 26 26
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:42m: 42 42
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:2x1: 21 21
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:5i5: 55 55
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)

All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است