حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:16: 16 16
:8: 8 8
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:27: 27 27
:11: 11 11
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:25: 25 25
:17: 17 17
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:28: 28 28
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:biggrin: Biggrin Biggrin
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:bann: Bann Bann
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:artist: Artist Artist
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:boxed: Boxed Boxed
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:blind: Blind Blind
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:bath: Bath Bath
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:bag: Bag Bag
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:angry: Angry Angry
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:1eye: 1eye 1eye
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:bye: Bye Bye
:flower: Flower Flower
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:book: Book Book
:na: Na Na
:first: First First
:beer: Beer Beer
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:band: Band Band
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:argue: Argue Argue
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:aggressive: Aggressive Aggressive
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:fox: Fox Fox
:smile: Smile Smile
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:banned: Banned Banned
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:baby: Baby Baby
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:alien: Alien Alien
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:boxing: Boxing Boxing
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:shy: Shy Shy
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:blow: Blow Blow
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:batman: Batman Batman
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:balloon: Balloon Balloon
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:apploud: Apploud Apploud
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:2guns: 2guns 2guns
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:bye2: Bye2 Bye2
:flowers: Flowers Flowers
:sly: Sly Sly
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:bored: Bored Bored
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:beta: Beta Beta
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:bangin: Bangin Bangin
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:arrow: Arrow Arrow
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:ah: Ah Ah
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:friend: Friend Friend
:smile2: Smile2 Smile2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:flex: Flex Flex
:bleh: Bleh Bleh
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:bash: Bash Bash
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:bad: Bad Bad
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:angel: Angel Angel
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:brow: Brow Brow
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:sick: Sick Sick
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:blush: Blush Blush
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:beee: Beee Beee
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:ban: Ban Ban
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:arabia: Arabia Arabia
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:afro: Afro Afro
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:bye3: Bye3 Bye3
:football: Football Football
:smartass: Smartass Smartass
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:2g6: 26 26
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:42m: 42 42
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:2x1: 21 21
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:5i5: 55 55
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:41y: 41 41
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:4u7: 47 47
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)

All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است