حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:11: 11 11
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:27: 27 27
:6: 6 6
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:30: 30 30
:33: 33 33
:22: 22 22
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:25: 25 25
:17: 17 17
:112: 112 112
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:28: 28 28
:31: 31 31
:115: 115 115
:110: 110 110
:7: 7 7
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:23: 23 23
:15: 15 15
:10: 10 10
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:26: 26 26
:18: 18 18
:113: 113 113
:13: 13 13
:108: 108 108
:5: 5 5
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:29: 29 29
:32: 32 32
:8: 8 8
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:16: 16 16
:111: 111 111
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:blum2: Blum2 Blum2
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:bomb: Bomb Bomb
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:acute: Acute Acute
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:boxing: Boxing Boxing
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:banned: Banned Banned
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:baby: Baby Baby
:flex: Flex Flex
:alien: Alien Alien
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:sick: Sick Sick
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:bye2: Bye2 Bye2
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:blow: Blow Blow
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:batman: Batman Batman
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:balloon: Balloon Balloon
:football: Football Football
:apploud: Apploud Apploud
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:2guns: 2guns 2guns
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:smartass: Smartass Smartass
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:bored: Bored Bored
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:beta: Beta Beta
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:bangin: Bangin Bangin
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:arrow: Arrow Arrow
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:ah: Ah Ah
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:brow: Brow Brow
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:bleh: Bleh Bleh
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:bash: Bash Bash
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:bad: Bad Bad
:flower: Flower Flower
:angel: Angel Angel
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:shit: Shit Shit
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:yes: Yes Yes
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:bye3: Bye3 Bye3
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:blush: Blush Blush
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:beee: Beee Beee
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:ban: Ban Ban
:fox: Fox Fox
:arabia: Arabia Arabia
:na: Na Na
:first: First First
:afro: Afro Afro
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:smile: Smile Smile
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:boxed: Boxed Boxed
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:biggrin: Biggrin Biggrin
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:bann: Bann Bann
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:artist: Artist Artist
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:shy: Shy Shy
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:bye: Bye Bye
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:blind: Blind Blind
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:bath: Bath Bath
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:bag: Bag Bag
:flowers: Flowers Flowers
:angry: Angry Angry
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:1eye: 1eye 1eye
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:sly: Sly Sly
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:book: Book Book
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:beer: Beer Beer
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:band: Band Band
:friend: Friend Friend
:argue: Argue Argue
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:aggressive: Aggressive Aggressive
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:x5: 5 5
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:2x1: 21 21
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:10nh: 10 10
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:5i5: 55 55
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:f3: 3 3
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:7_002: 7 002 7 002
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:41y: 41 41
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:z6: 6 6
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:1mm4: 14 14
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:4u7: 47 47
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:4h: 4 4
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:8_002: 8 002 8 002
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:2g6: 26 26
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:x7: 7 7
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:1w9: 19 19
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:42m: 42 42
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است