حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:11: 11 11
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:27: 27 27
:107: 107 107
:79: 79 79
:74: 74 74
:6: 6 6
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:30: 30 30
:110: 110 110
:22: 22 22
:102: 102 102
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:25: 25 25
:105: 105 105
:17: 17 17
:77: 77 77
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:28: 28 28
:108: 108 108
:100: 100 100
:75: 75 75
:7: 7 7
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:23: 23 23
:103: 103 103
:15: 15 15
:10: 10 10
:46: 46 46
:38: 38 38
:26: 26 26
:18: 18 18
:78: 78 78
:13: 13 13
:73: 73 73
:5: 5 5
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:29: 29 29
:101: 101 101
:8: 8 8
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:16: 16 16
:76: 76 76
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:greeting: Greeting Greeting
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:fox: Fox Fox
:smoke: Smoke Smoke
:na: Na Na
:first: First First
:sly: Sly Sly
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:nuke: Nuke Nuke
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:smile2: Smile2 Smile2
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:strange: Strange Strange
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:flowers: Flowers Flowers
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:sick: Sick Sick
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:friend: Friend Friend
:smurf: Smurf Smurf
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:smartass: Smartass Smartass
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:flex: Flex Flex
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:censored: Censored Censored
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:football: Football Football
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:sleep: Sleep Sleep
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:goodbye: Goodbye Goodbye
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:sniper: Sniper Sniper
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:smile: Smile Smile
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:flower: Flower Flower
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:shy: Shy Shy
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:4u7: 47 47
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:2g6: 26 26
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:42m: 42 42
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:2x1: 21 21
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:5i5: 55 55
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:41y: 41 41
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است