حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:23: 23 23
:58: 58 58
:15: 15 15
:50: 50 50
:7: 7 7
:34: 34 34
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:26: 26 26
:61: 61 61
:18: 18 18
:10: 10 10
:37: 37 37
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:29: 29 29
:64: 64 64
:56: 56 56
:13: 13 13
:5: 5 5
:40: 40 40
:32: 32 32
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:16: 16 16
:51: 51 51
:8: 8 8
:43: 43 43
:35: 35 35
:78: 78 78
:27: 27 27
:11: 11 11
:46: 46 46
:38: 38 38
:101: 101 101
:73: 73 73
:30: 30 30
:65: 65 65
:22: 22 22
:49: 49 49
:6: 6 6
:33: 33 33
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:25: 25 25
:17: 17 17
:44: 44 44
:36: 36 36
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:28: 28 28
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:sick: Sick Sick
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:afro: Afro Afro
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:bye3: Bye3 Bye3
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:blush: Blush Blush
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:beee: Beee Beee
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:ban: Ban Ban
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:arabia: Arabia Arabia
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:smartass: Smartass Smartass
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:boxed: Boxed Boxed
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:biggrin: Biggrin Biggrin
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:bann: Bann Bann
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:artist: Artist Artist
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:confused2: Confused2 Confused2
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:group: Group Group
:1eye: 1eye 1eye
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:bye: Bye Bye
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:blind: Blind Blind
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:bath: Bath Bath
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:bag: Bag Bag
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:angry: Angry Angry
:construction: Construction Construction
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:book: Book Book
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:beer: Beer Beer
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:band: Band Band
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:argue: Argue Argue
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:aggressive: Aggressive Aggressive
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:smile: Smile Smile
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:boxing: Boxing Boxing
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:banned: Banned Banned
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:baby: Baby Baby
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:alien: Alien Alien
:confused3: Confused3 Confused3
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:shy: Shy Shy
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:2guns: 2guns 2guns
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:bye2: Bye2 Bye2
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:blow: Blow Blow
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:batman: Batman Batman
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:balloon: Balloon Balloon
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:apploud: Apploud Apploud
:cool: Cool Cool
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:sly: Sly Sly
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:bored: Bored Bored
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:beta: Beta Beta
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:bangin: Bangin Bangin
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:arrow: Arrow Arrow
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:ah: Ah Ah
:confused: Confused Confused
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:brow: Brow Brow
:duel: Duel Duel
:king: King King
:bleh: Bleh Bleh
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:bash: Bash Bash
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:bad: Bad Bad
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:angel: Angel Angel
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4u7: 47 47
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:1mm4: 14 14
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:4h: 4 4
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:2g6: 26 26
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:7_002: 7 002 7 002
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:x7: 7 7
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:42m: 42 42
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:1w9: 19 19
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:x5: 5 5
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:2x1: 21 21
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:5i5: 55 55
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:8_002: 8 002 8 002
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:10nh: 10 10
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:f3: 3 3
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:41y: 41 41
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:z6: 6 6
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)

All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است